Skogbruk - registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Skattedirektoratet instruerer skattekontorene om å følge gjeldende regelverk når det gjelder nyregistrering og fortsatt registrering av skogbruksvirksomhet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det skatterettslige virksomhetsbegrepet for skogbruk er endret, og Finansdepartementet har under vurdering om samme vurdering skal benyttes avgiftsrettslig. Skattedirektoratet har sett seg nødt til å gå ut med en instruks til skattekontorene for å sikre enhetlig behandling. 

Uttalelsen lyder i sin helhet:

"Finansdepartementet vurderer for tiden om den nye skatterettslige virksomhetsvurderingen som er lagt til grunn for skogeiere med virkning fra 1. januar 2016, skal gis tilsvarende anvendelse for merverdiavgiften.

Inntil dette er avklart, er det viktig at skattekontorene følger gjeldende regelverk når det gjelder registrering/fortsatt registrering av skogbruksvirksomhet i Merverdiavgiftsregisteret.

Vi har fått opplysninger om at regionene praktiserer gjeldende regelverk ulikt og vil be hvert enkelt skattekontor følge de retningslinjer som er trukket opp i litteratur, rettspraksis og forvaltningspraksis. Vi viser i denne forbindelse til Merverdiavgiftshåndboken 2016 pkt 2-1.4 Kravet til næringsvirksomhet.

Forhold som man må være oppmerksom på er at dersom jordbruk og skogbruk drives i fellesskap og hver av virksomhetene oppfyller vilkårene for registrering i Merverdiavgiftsregisteret, anses de som to virksomheter. Dersom den ene virksomheten oppfyller vilkårene for registering mens den andre ikke gjør det, anses sistnevnte virksomhet som en del av førstnevnte.

Videre minner vi om femårsregelen for å bli stående i Merverdiavgiftsregisteret. Denne innebærer at en skogbruker som har omsetning under beløpsgrensen for registrering, til tross for bestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 14-3 annet ledd, kan bli stående i Merverdiavgiftsregisteret i fem hele kalenderår dersom gjennomsnittlig omsetning for disse årene ligger over beløpsgrensen. Regelen skyldes de særlige behov som gjør seg gjeldende i skogbruksnæringen der virksomheten må ses i et lengere tidsperspektiv enn det som er vanlig for andre næringer.

Vi ber skattekontorene påse at gjeldende regelverk på dette området blir fulgt."