Nye vilkår for avgiftsplikt - skogbrukere må selv melde sletting fra mva-registeret

Fra 1. januar 2018 gjelder nye vilkår for avgiftsplikt innen skogbruk. Den enkelte skogbruker må selv melde sletting dersom de nye vilkårene for registrering i Merverdiavgiftsregisteret ikke lenger er oppfylt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet har 5. februar 2018 kommet med en uttalelse om den nye virksomhetsvurderingen som gjelder avgiftsmessig fra nyttår. Uttalelsen gjengis i sin helhet nedenfor:

Skogbruk og avgiftsmessig virksomhetsbegrep

Fra 1. januar 2018 er forvaltningspraksis for virksomhetsvurdering av skog etter merverdiavgiftsloven endret, jf. Prop. 1 LS (2017-2018) Skatter, avgifter og toll 2018 punkt 8.6 og Innst. 4 L (2017-2018) punkt 8.2. Det er i denne sammenheng vedtatt en lov om fritak fra justeringsplikt for tidligere fradragsført inngående merverdiavgift for skogbrukere som pga. omleggingen blir slettet fra Merverdiavgiftsregisteret.

Bakgrunnen for omleggingen er at forvaltningspraksis for virksomhetsvurderingen for skog etter skatteloven ble lagt om fra og med inntektsåret 2016, jf. Prop. 1 LS (2015-2016). 

Fra 1. januar 2018 er næringsbegrepet for skogbruk det samme for avgift som for skatt. 

Virksomhetsvurderingen for skogbruk baserer seg på de vanlige kriterier som gjelder for all næringsvirksomhet: en viss varighet, et visst omfang, egnet til å gå med overskudd, drives for eierens regning og risiko. Imidlertid vil årlig nyttbar tilvekst være en viktig hjelpefaktor. 

Med nyttbar tilvekst menes hvor mye skog som kan avvirkes uten at skogens produksjonsevne reduseres. Avvirkning og nyplanting forutsettes å skje etter en plan, slik at produksjonsevnen og dermed også nyttbar tilvekst holdes konstant. Fordi det kan gå flere år mellom hver gang det skjer avvirkning/omsetning, har man godtatt at omsetningskravet på kr 50 000 er oppfylt dersom gjennomsnittlig omsetning pr. år over en periode på fem år, er over kr 50 000. Denne regel er videreført. 

Når det gjelder kravet om at virksomheten må skje i næring, er utgangspunktet at de vanlige kriterier for næringsvirksomhet må være oppfylt, men at de vil komme noe i bakgrunnen ved at fokus vil være på nyttbar tilvekst. Dersom nyttbar tilvekst er under 100 kubikkmeter, vil virksomheten normalt ikke anses for å skje i næring. Er den mellom 100 og 200 kubikkmeter må det foretas en konkret helhetsvurdering der andre momenter i større utstrekning vil være utslagsgivende. Er nyttbar tilvekst over 200 kubikkmeter vil virksomheten normalt anses som næringsvirksomhet. 

Da skatteetaten ikke har data for nyttbar tilvekst, er det den enkelte skogbruker som må melde sletting dersom de nye vilkår for registrering i Merverdiavgiftsregisteret ikke lenger er oppfylt. Dette gjøres på Samordnet registermelding del 2. I tilfelle tvil, må skogbrukeren ta kontakt med skattekontoret. 

Dersom det er på det rene at skogbruksvirksomheten ikke berøres av omleggingen, skal det som før, leveres 0-meldinger (Skattemelding for merverdiavgift) for de terminer/år virksomheten ikke har omsetning. Unnlatelse vil medføre tvangsmulkt. 

Skogbruksvirksomhet som på grunn av omleggingen av registreringspraksis for skogbruk, blir slettet fra Merverdiavgiftsregisteret, er fritatt for justeringsplikt, jf. midlertidig lov 12. desember 2017 om tillegg til lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 1 som lyder slik: "Registrerte virksomheter som blir slettet fra Merverdiavgiftsregisteret fordi de fra 1. januar 2018 ikke lenger anses å drive skogbruk i næring, har ikke plikt til å justere inngående merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven kapittel 9 for kapitalvarer som er anskaffet før dette tidspunktet." 

Den midlertidige lov trådte i kraft 1. januar 2018 og opphører å gjelde 31. desember 2027, jf. lovens § 2.