Tidspunkt for endring av mva-representantordningen

Reglene om krav til merverdiavgiftsrepresentant for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) uten fast forretningssted i Norge endres fra 1. april 2017

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Kravet til stedlig representant oppheves for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) hjemmehørende i en EØS-stat som Norge har inngått avtale med om utveksling av opplysninger og gjensidig bistand til innfordring mv. av  merverdiavgiftskrav. Dette gjelder virksomheter hjemmehørende i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland og Tsjekkia. 

Næringsdrivende fra andre land enn de som er listet ovenfor, er ikke unntatt fra kravet og må fortsatt la seg registrere i Norge ved representant som er solidarisk ansvarlig for betaling av merverdiavgiften.  

Bakgrunn

Siden 1. mai 1977 har merverdiavgiftsloven hatt bestemmelse om avgifts- og registreringsplikt for næringsdrivende som ikke har forretnings- eller hjemsted i landet. Registreringsplikten er regulert i merverdiavgiftsloven § 2-1 første ledd. Samtidig ble det innført krav om at næringsdrivende som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge skal beregne og betale merverdiavgift ved representant, jamfør merverdiavgiftsloven § 2-1 sjette ledd. 

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) åpnet ved brev 28. mars 2012 formell traktatbruddssak mot Norge der det ble anført at ordningen med merverdiavgiftsrepresentant kunne utgjøre et brudd på EØS-avtalen artikkel 11 (forbud mot kvantitative importrestriksjoner og tiltak med tilsvarende virkning) og artikkel 36 (forbud mot restriksjoner som hindrer fri flyt av tjenester). 

Solidaransvaret for representanter for virksomheter fra land som har inngått avtale med Norge om utveksling av informasjon og innkreving av merverdiavgift ble opphevet fra 1. juli 2013.

Hvilke konsekvenser får endringen? 

Kravet om stedlig representant bortfaller for næringsdrivende med tilknytning til landene listet over. Det vil si at NUF med morselskap registrert i disse landene kan innberette MVA selv. Rollen "Kontaktperson NUF" i Altinn får utvidede rettigheter, slik at denne kan innberette omsetningsoppgave. NUF'et kan velge å videreføre bruk av representant gjennom representantrollen i Altinn. I Altinn vil det skilles på representant med og uten solidaransvar.

Fastsetting og innenlands innkreving av merverdiavgift for næringsdrivende som omfattes av lovendringen blir sentralisert under Skatt Midt-Norge.

Hva er de viktigste endringene? 

  • NUF fra EØS stater med avtale med om utveksling av opplysninger og gjensidig bistand til innfordring av merverdiavgiftskrav med Norge kan velge å innberette omsetningsoppgave selv.
  • NUF som omfattes av lovendringen saksbehandles av Skatt Midt-Norge
  • Skattekontoret registrerer NUF i Merverdiavgiftsregisteret og sender bekreftelse til den utenlandske adressen
  • Altinn-skjema tilrettelegges for utenlandsk kontoinformasjon • Utbetaling og innbetaling kan skje til/fra utenlandsk bank
  • Utbetalingskort fungerer ikke i utlandet og vil dermed ikke bli produsert og sendt til utlandet
  • Alle relevante brev oversettes til engelsk