Tilbud om gratis e-avis som ledd i markedsføring medfører uttaks-mva

Det skal svares merverdiavgift som ved uttak, når man som ledd i markedsføringen av e-avisen i en overgangsperiode tilbyr produktet gratis til dagens papiravisabonnenter

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I brev av 16 juli 2014 til et advokatkontor uttaler Skattedirektoratet:

"Skattedirektoratet blir bedt om å uttale seg om den avgiftsmessige behandling av markedsføringstiltak rettet inn mot de som abonnerer på papirutgaven av en avis (A AS).

Etter det opplyste, har A  AS lagt om sitt produkttilbud. Fra og med 18. juni 2014 er det ikke lenger mulig å abonnere utelukkende på papirutgaven av avisen. Fra dette tidspunkt kan kundene velge mellom to kombinasjonsprodukter som består av papirutgaven av avisen, e-avisen og tilgang til annet digitalt innhold gjennom seksjonen "A  Pluss" kalt "Komplett", eller alternativet Helg+Digital. Fra 1. september vil alle dagens helukes papiravisabonnementer bli endret til et Komplettabonnement samtidig som prisen blir satt opp med 10 %.

Som ledd i en markedsføringskampanje rettet inn mot dagens papiravisabonnenter, får disse frem til 1. september vederlagsfritt tilgang til e-avisen og A Pluss.

Første spørsmål som stilles, er om kampanjetilbudet til dagens papiravisabonnenter er å anse som del av papiravisabonnementsavtalen eller som avgiftspliktige "uttak" etter merverdiavgiftsloven § 3-23 litra d. Dersom svaret er at det skal svares uttaksmerverdiavgift, stilles spørsmålet om plikten til å svare uttaksmerverdiavgift bare gjelder i den utstrekning abonnentene faktisk benytter seg av tilbudet. Det påpekes at det bare er overfor disse at A  faktisk markedsfører e-avisen.

Skattedirektoratet anser det ikke tvilsomt at det skal svares merverdiavgift som ved uttak, når man som ledd i markedsføringen av e-avisen og A  Pluss i en overgangsperiode tilbyr disse produktene gratis til dagens papiravisabonnenter. Man er derved rett inn under ordlyden i merverdiavgiftsloven § 3-23 litra d. Hvorvidt papiravisabonnentene benytter seg av tilbudet eller ikke, er etter vår oppfatning uten betydning for avgiftsplikten. Det er tilstrekkelig for å anse "uttak" for å ha skjedd, at abonnentene har fått muligheten til å benytte seg av de elektroniske produktene dersom de ønsker det." 

Lenke til saken på skatteetaten.no