Tolkningsspørsmål - hvem omfattes av bestemmelsen som regulerer følgen av å sette MVA på faktura uten å være registrert?

Skattedirektoratet har avgitt en tolkningsuttalelse av merverdiavgiftsloven § 15-14 andre ledd som regulerer forhold rundt uriktig oppkreving av MVA på faktura.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I uttalelse av 21. september 2011 definerer Skattedirektoratet det subjektmessige virkeområdet for merverdiavgiftsloven § 15-14 annet ledd til å omfatte:

  • ”alle andre enn de som omfattes av første ledd og som har oppført feil beløp, herunder ikke-registrerte avgiftssubjekter”.

Merverdiavgiftsloven § 15-14 om "Adgang til å oppgi merverdiavgift i salgsdokumentasjon mv." lyder som følger:

(1) Bare den som er registrert avgiftssubjekt eller tilbyder i forenklet registreringsordning, kan oppgi merverdiavgiftsbeløp i salgsdokumentasjon og opplyse i prisangivelse at vederlaget omfatter merverdiavgift.

(2) Den som i strid med første ledd har oppgitt beløp betegnet som merverdiavgift i salgsdokumentasjon, skal gi skattekontoret skriftlig melding om dette innen ti dager etter utløpet av den måneden salgsdokumentasjonen ble utstedt. Melding kan unnlates dersom feilen rettes overfor kjøperen.

(3) Departementet kan gi forskrift om at foreninger og samvirkeforetak som hovedsakelig omsetter produkter fra medlemmenes fiske, skogbruk eller jordbruk med binæringer, skal kunne oppgi merverdiavgift i sitt avregningsoppgjør med en leverandør som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Departementet fastsetter nærmere vilkår for gjennomføringen av ordningen og kan bestemme at ordningen skal gjelde tilsvarende for andre avtakere og produsenter. Departementet kan i forskrift bestemme at ordningen etter første punktum også skal gjelde for forhandlere av produkter fra hjemmeprodusenter av håndverks- og husflidsarbeid, selv om omsetningen ikke hovedsakelig gjelder slike produkter.

 

KILDE: Uttalesle fra Skattedirektoratet av 21. september 2011.