Utleie av utstyr, tilgang til pasientportefølje etc. mellom selvstendig næringsdrivende helsepersonell

Fra og med 1. mars 2006 unntas utleie av utstyr, tilgang til pasientportefølje etc. mellom selvstendig næringsdrivende helsepersonell der begge yter helsetjenester eller helserelaterte tjenester fra merverdiavgiftsplikten.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Unntaket avløser midlertidig fritak fra avgiftsplikt gitt den 8. juli 2003 i medhold av merverdiavgiftsloven § 70.

Unntaket gjelder for alle typer helsepersonell som er omfattet av Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell § 48 og 49, deriblant leger, tannleger, kiropraktorer og fysioterapeuter. Yrkesgruppen "helsepersonell" får dermed lovfestet en rett til å foreta en tilnærmet kostnadsfordeling seg i mellom, samtidig som hele virksomheten kan fortsette utenfor avgiftsområdet.

Næringsmessig utleievirksomhet av helseutstyr mv. omfattes ikke av unntaket. Utleier/praksiseier må selv yte helsetjenester. Organisering i driftsselskap omfattes av unntaket, under forutsetning av at eierne i driftsselskapet selv yter helsetjenester i virksomheten.

Unntaket innføres ved at følgende endringer trer i kraft fra 1. mars 2006:

  •  Merverdiavgiftsloven § 5 b annet ledd nytt fjerde, femte og sjette punktum skal lyde:

    "Unntaket i første ledd nr. 1 omfatter også utleie av utstyr, tilgang til pasientportefølje og lignende mellom selvstendig næringsdrivende helsepersonell der begge yter helsetjenester eller helserelaterte tjenester. Unntaket omfatter også utleie fra virksomhet eiet av næringsdrivende utøvere av helsetjenester eller helserelaterte tjenester til bruk i deres helsetjenestevirksomhet. Det samme gjelder slik utleie fra offentlig helsetjeneste til selvstendig næringsdrivende utøver av helsetjenester."

 

  • I forskrift (Nr. 119) av 15. juni 2001 nr. 682 om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av helsetjenester innføres følgende ny bokstav e i § 3:

    "Utleie av utstyr, tilgang til pasientportefølje og lignende mellom selvstendig næringsdrivende helsepersonell der begge yter helsetjenester eller helserelaterte tjenester, utleie fra virksomhet eiet av næringsdrivende utøvere av helsetjenester eller helserelaterte tjenester til bruk i deres helsetjenestevirksomhet, samt slik utleie fra offentlig helsetjeneste til selvstendig næringsdrivende utøver av helsetjenester." 

Les om endringen i Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 - lovendringer, avsnitt 25.3

Les også:

Forskrift om endring i forskrift (Nr. 119) om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av helsetjenester.
Lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.
- Merverdiavgiftslovens § 70 - tannlegers utleie av utstyr mv.