Vedtatt "kontinuitetsregler" for mva ved fisjon-fusjon

Skattedirektoratet har 31. mars 2014 vedtatt endringer i Merverdiavgiftsforskriften. Endringen gjelder justering av inngående merverdiavgift i forbindelse med fisjon/fusjon via "hjelpeselskap". To av NARFs tre innspill i høringsprosessen er vedtatt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Problemet:

Merverdiavgiftslovens regler om justering av inngående merverdiavgift medfører at overdragelse av kapitalvarer utløser justeringsplikt. Dette innebærer at fradragsført inngående merverdiavgift skal tilbakebetales til staten. Justeringsplikt kan unnlates i det omfang den som overtar kapitalvaren i stedet overtar justeringsforpliktelsen. Slik overtakelse er aktuell for kapitalvaren fast eiendom og ved overdragelse av kapitalvarer som ledd i overdragelse av virksomhet.

Overdragelse av fast eiendom skjer regelmessig ved såkalt fisjonfusjon og bruk av ”hjelpeselskap”.

Overtakeren vil i slike tilfeller ikke ha mulighet til å overta justeringsforpliktelsen (blant annet) fordi hjelpeselskapet ikke er registrert avgiftssubjekt. Manglende mulighet til å overta justeringsforpliktelsen innebærer at det skal skje en samlet justering, jf. merverdiavgiftsloven § 9-2. Dette medfører en likviditetsbelastning for overdragende virksomhet som en følge av at plikt til samlet justering inntrer. En slik manglende kontinuitet kan virke uheldig, særlig i tilfeller hvor tilsvarende transaksjoner medfører skatte- og regnskapsmessig kontinuitet.

Endringene:

Skattedirektoratet har vedtatt endring av merverdiavgiftsforskriften som på visse vilkår muliggjør overtakelse av justeringsforpliktelse og justeringsrett også disse tilfellene.

Endringen er i samsvar med forslaget i høringsnotat av 27. juli 2012, bortsett fra bortfall av regel om solidaransvar samt krav om å være "registrert avgiftssubjekt" for mottak av justeringsrett.

Bortfallet av solidaransvar og bortfall av kravet om at mottaker må være "registrert avgiftssubjekt" er NARFs forslag (lenke til NARFs høringssvar nedenfor) og vi er svært fornøyd med resultatet av vårt politiske arbeid.

Vi ser imidlertid at vi ikke har fått gehør for økt tidsintervall for gjennomføring - her har Finansdepartementet kjørt et "solo-løp" i strid både med Skattedirektoratets opprinnelige forslag og svært samstemte høringsinstanser. NARF mener det trange tidsintervallet har potensiale til å bli et svært kostbart problemområde for næringsdrivende og rådgivningsbransjen.

Lenke til NARFs høringsbrev

Lenke til Skatteetatens omtale