Alternative tjenester fra revisor

Når revisjonsplikten opphører for en del av de aller minste foretakene, ønsker revisorene å tilby andre tjenester til de selskapene som ikke lenger har revisjonsplikt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

For regnskapsfører vil det være nyttig å kjenne til hvilke tjenester revisor kan komme til å tilby de kundene som ikke lenger har revisjonsplikt. Regnskapsfører blir da bedre i stand til å hjelpe kundene med å forstå de tjenestene revisor tilbyr, herunder å bistå dem i behovsvurderingen.

Ikke alle tjenestene er i realiteten nye, men enkelte har vært lite brukt i Norge tidligere. I tillegg baseres noen av tjenestene på oppdaterte attestasjonsstandarder og standarder for beslektede tjenester. Tjenestene kan være ønsket av selskapet selv, som et ledd i intern kvalitetssikring av informasjon, eller være et krav fra andre - for eksempel långivere, offentlige myndigheter i forbindelse med refusjoner og tilskudd mv, eller fra en mulig kjøper i en oppkjøpssituasjon.

Revisjon av deler av regnskap er en tjeneste rettet mot de selskapene som har kommet til at de ikke har behov for å få hele årsregnskapet revidert, men som likevel ønsker en uavhengig bekreftelse av en eller flere viktige poster i regnskapet. Typiske eksempler kan være varelager eller kundefordringer. Revisor vurderer ikke andre poster i regnskapet, eller regnskapet som en helhet. Revisjonen gir høy sikkerhet, og revisor avgir en skriftlig uttalelse om at den eller de regnskapspostene som er revidert er uten vesentlige feil. Uttalelsen kan vedlegges årsregnskapet.

Forenklet revisorkontroll av regnskap er, på samme måte som full revisjon, en uavhengig kvalitetssikring av hele årsregnskapet. Forskjellen ligger i omfanget av arbeid som revisor utfører, og den grad av sikkerhet som oppnås. Revisors arbeid ved forenklet kontroll av regnskapet begrenser seg i første rekke til forespørsler og analyser, og ytterligere bevis innhentes i utgangspunktet ikke. Forenklet revisorkontroll av regnskapet gir derfor kun moderat sikkerhet for at regnskapet er uten vesentlige feil, mens full revisjon gir høy sikkerhet. Dette reflekteres også i revisors uttalelse, hvor en forenklet revisorkontroll resulterer i en uttalelse om at det ikke er avdekket noe som gir grunn til å mene at årsregnskapet inneholder vesentlige feil. Uttalelsen kan vedlegges årsregnskapet.

Avtalte kontrollhandlinger innebærer at revisor utfører kontrollhandlinger rettet mot sentrale regnskapsposter, regnskapsrutiner, interne kontroller eller annen informasjon. Hvilke handlinger som utføres avtales mellom revisor og selskapet. Et eksempel kan være kontroll av selskapets rutiner for kredittvurdering av nye kunder. Revisor avgir en rapport om de kontrollhandlinger som er utført og de funn som er gjort, men trekker ingen konklusjoner. Det er opp til brukerne av rapporten å vurdere den innhentede informasjonen. Heller ikke denne tjenesten utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll av regnskapet, og rapporten gir ingen sikkerhet for at regnskapet eller deler av dette er uten vesentlige feil. Rapporten kan i utgangspunktet kun distribueres til de parter som er omfattet av avtalen, og skal normalt ikke vedlegges årsregnskapet.

Der revisor tilbyr tjeneste om utarbeidelse av årsregnskap for andre enn revisjonskunder kreves det autorisasjon som regnskapsfører. Når tjenesten utføres i samsvar med standarden ISRS 4410 Revisorutarbeidelse av regnskap, kan revisor avgi en uttalelse som beskriver det utførte arbeidet. Uttalelsen kan vedlegges årsregnskapet.

Hva gjelder sistnevnte vil det nevnes at NARF har på trappene en egen uttalelse fra autoriserte regnskapsførere om utført arbeid på regnskapsoppdrag.