Ansattes kjøp over internett - krav til dokumentasjon

I en uttalelse av 21. februar 2007 understreker Skattedirektoratet at norske bokføringspliktige som selger varer/tjenester over internett er underlagt de samme krav til dokumentasjon av salgstransaksjoner som andre bokføringspliktige virksomheter.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det vil i slike tilfeller si at det kan utstedes et salgsdokument som inneholder de opplysningene som følger av bokføringsforskriften § 5-1 flg., som gjøres tilgjengelig på nettet, eller det kan utstedes et salgsdokument som oversendes kjøper på annen måte, f.eks. pr. post. Dersom det ikke utstedes et salgsdokument i henhold til norske regler fra norsk bokføringspliktig virksomhet, bør kjøper ta kontakt med vedkommende virksomhet og anmode om å få et korrekt salgsdokument.

Ved kjøp fra utlandet kan det være spesielt vanskelig å få innholdet i salgsdokumentasjonen i samsvar med bokføringsforskriftens krav.  Kjøper må da sannsynliggjøre at kjøpet er en reell utgift for kjøpers virksomhet.

Uttalelsen adresserer også spørsmålet om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser (altså der en ansatt legger ut for seminar, opphold, reise, o.lign. selv for så å be utgiften refundert av arbeidsgiver), og hvilke dokumentasjonskrav som stilles.  I den forbindelse viser Skattedirektoratet til reglene i forskrift 14.10.1976 nr. 9830 om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser, hvor det av § 2 fremgår at det ikke skal foretas forskuddstrekk i utbetalinger som kun dekker mottakerens utgifter når utgiftene dokumenteres med kvittering eller annet originalbilag som vedlegges arbeidsgiverens regnskap. Opplysninger om formålet med utgiftsdekningen og navnet på arbeidstakeren skal fremgå av bilaget eller av vedlegg til dette, eventuelt av reiseregning.

Når det gjelder krav til innhold av slik kvittering eller annet originalbilag er det etter Skattedirektoratets oppfatning naturlig å se hen til de krav som er satt i forhold til dokumentasjon av utgiften i arbeidsgiverens regnskap, jf. dokumentasjonsreglene i bokføringsforskriften (så som kravet til kjøpsdokumentasjon i § 5-5, reise- og oppholdsutgifter i § 5-9 og bevertningsutgifter mv. i § 5-10).

Der godtgjørelsen f.eks. gjelder flyutgifter er det videre, for at utbetalingen skal kunne skje trekkfri, et krav i utgiftsgodtgjørelsesforskriften at utgiften dokumenteres med flybillettstamme. For billettløse reiser må utgiftene legitimeres ved reisebeskrivelse fra reiseselskapet som gir opplysninger om foretatte reiser med angivelse av arbeidstakers navn og adresse, tid og sted for avreise og ankomst samt pris. Ved kjøp av billettløse reiser i form av kort gjelder særskilte dokumentasjonsregler. Det vises til forskriften § 2 annet ledd.

Dersom dokumentasjonsreglene nevnt ovenfor ikke er oppfylt, skal utbetalingen behandles som lønn, jf. også bokføringsforskriften § 5-6 Dokumentasjon av lønn mv. Arbeidsgiver plikter da å foreta forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelsen og det skal beregnes arbeidsgiveravgift.

Dersom den ansatte sannsynliggjør overfor ligningsmyndighetene at dette er en reell utgift i forbindelse med utførelsen av arbeidet, og eventuelt retter beløpet i den forhåndsutfylte selvangivelsen, vil han likevel ikke bli skattelagt for beløpet.