Årsoppgjøret for 2019 - sjekkliste til kundene

Hvordan kan man tilrettelegge for at den mest hektiske tiden skal bli så god som mulig?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

God planlegging er en nøkkel. Det å arbeide systematisk med en årsoppgjørsplan gir et godt grunnlag for å fange opp typiske tidstyver og utfordringer i forbindelse med et årsoppgjør.

Det er viktig å ha en tett oppfølging og jevnlig dialog med kundene og forberede dem på det du kan. Opplys kundene i god tid om når du er tilgjengelig, om frister og hva som kreves av dem for at du skal kunne levere innenfor de tidsfristene som er avtalt. God planlegging, og oversikt, gir deg et bedre grunnlag for å kunne håndtere avvikene fortløpende. I tillegg sikrer det at årsoppgjørsprosessen blir så effektiv som mulig.

Sjekkliste som kan sendes dine kunder

Regnskap Norge har utarbeidet en sjekkliste som regnskapsfører kan sende til sine kunder i forbindelse med årsoppgjøret for å innhente relevant informasjon.

Denne sjekklisten finner du her.

I 2019 fikk vi som kjent mer omfattende innrapporteringskrav knyttet til personalrabatter og andre naturalytelser fra både egen arbeidsgiver og forretningsforbindelser. Dersom du har kunder som fortsatt ikke har fått på plass en rutine for å fange opp ytelser som ansatte får hos forretningsforbindelser, kan du vurdere om du også skal tilby å bistå disse med å få etablert slik rutine

Kontroll av årsregnskap, skattemelding og næringsoppgave

Utarbeidelse av skatteskjemaer og årsregnskap med noter er selve finalen i et regnskapsoppdrag. Kontrollen av at alt er rett er prikken over i´en.

Feil i innsendt skattemelding kan medføre feil beregning av skatt. I verste fall vil det ilegges tilleggsskatt for å ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger. Vesentlige feil i årsregnskapet kan innebære at selskapet gir misvisende opplysninger til eksterne samarbeidspartnere som for eksempel kunder, leverandører, bankforbindelser. Dette igjen kan få konsekvenser for lån, kreditter mv.

Det er derfor viktig at regnskapsfører har kontrollrutiner for å kunne avdekke dette.  

Krav til avstemminger og dokumentasjon

En avstemt og dokumentert saldobalanse danner grunnlaget for utarbeidelsen av skatteskjemaer og årsregnskap. Alle balansekontoer skal dokumenteres med mindre de er ubetydelige. Resultatkontoer skal avstemmes dersom dette vurderes som vesentlig for å sikre et korrekt regnskap. Dette følger av GRFS 5.9.3.

Avstemminger i forbindelse med årsoppgjøret bør blant annet omfatte følgende:

  • avstemming av varelager mot varelagerliste, eventuelt et sammendrag av denne
  • rimelighetsvurdering av kunde- og leverandørsaldoene med bruk av aldersfordelte saldolister (vurderingene må begrunnes og dokumenteres), samt avstemming av eventuelt innkomne kontoutdrag fra kunder og leverandører mot bokført saldo
  • avstemming av bankkontoer mot årsoppgaver
  • totalavstemming av lønnsopplysnings- og arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser, skattetrekk og arbeidsgiveravgift mot innrapporterte opplysninger
  • totalavstemming av merverdiavgift i mva-meldinger mot bokført grunnlag for utgående og inngående merverdiavgift på årsbasis

Dersom avstemminger og dokumentasjon utarbeides av andre enn den regnskapsførervirksomheten som utarbeider årsregnskapet og/eller næringsoppgaven, må regnskapsfører se til at rapporteringsgrunnlaget er dokumentert og avstemt, og se til at manglende dokumentasjon og avstemminger fremskaffes eller utarbeides

 

Regnskaps- og skattemessige vurderinger og andre handlinger

Årsregnskapet skal gi et riktig bilde av selskapets økonomi med hensyn til lønnsomhet, likviditet og finansiering slik at aksjonærer, kreditorer og andre interessenter får et korrekt bilde av selskapets finansielle stilling.

Regnskapsfører må opparbeide nødvendig forståelse av oppdragsgivers virksomhet for å kunne vurdere usikkerheter, estimater og andre spørsmål knyttet til årsregnskapet og/eller skattemelding, og for å kunne utarbeide tilleggsopplysninger (noter) til årsregnskapet.

Regnskapsfører må bruke sin kunnskap om virksomheten for å etterspørre informasjon om poster i regnskapet som ikke følger direkte av bilag, men er gjenstand for vurderinger. Dette vil kunne være avsetning til urealisert tap på for eksempel kundefordringer, prosjekter i arbeid og ukurante varer. Eventuelt nedskrivningsbehov for anleggsmidler inkludert langsiktig investering i aksjer i andre selskaper må også vurderes.

Videre bør regnskapsfører drøfte eventuelle usikkerheter, vurderinger, estimater og andre vesentlige spørsmål knyttet til årsregnskapet og/eller skattemelding med oppdragsgiver, for å sikre mest mulig korrekt regnskaps- og skattemessig behandling.

Frister i årsoppgjøret

Aksjonærregisteroppgaven 31. januar 2020

Regnskap Norge har utarbeidet en brevmal og sjekkliste som kan benyttes til utsending til selskapene ved innhenting av opplysninger som eventuelt er nødvendige for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven på vegne av selskapet

Skattemelding og næringsoppgave 31. mai 2020

Alle selskaper og andre næringsdrivende som er skattepliktige til Norge skal levere skattemelding og næringsoppgave. Næringsdrivende kan selv søke om 30 dagers utsettelse.  Regnskapsfører og revisor kan normalt søke om en måneds utsettelse på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen. (Skjema RF-1113 ). Fristen for å søke utsettelse er 31. mai.

Fristen for å utarbeide årsregnskap og årsberetning 30. juni 2020

Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Plikten til å utarbeide årsberetning gjelder ikke for små foretak. Fristen for utarbeidelsen 30.juni er dermed den samme fristen for når generalforsamlingen skal ha behandlet årsregnskapet og årsberetningen. For revisjonspliktige kunder må årsregnskapet ferdigstilles i god tid før fristen.

Innsending av årsregnskapet – senest 31. juli 2020

Årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er fastsatt av generalforsamlingen eller tilsvarende organ og senest innen 31. juli.

Det skal opplyses når årsregnskapet er fastsatt og det må leveres elektronisk gjennom Altinn.

Er regnskapsåret avsluttet på en dato fra 1. januar til 30. juni, skal årsregnskapet mv sendes Regnskapsregisteret før 1. februar året etter.