Bokføringspliktiges ansvar ved outsourcing av oppbevaringen

Den bokføringspliktige har selv ansvaret for oppbevaringen av regnskapsmaterialet, selv om oppbevaringen settes bort til andre.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

 en uttalelse fra Skattedirektoratet av 05.02.13 presiseres det at den bokføringspliktige fortsatt er ansvarlig for at regnskapsmaterialet blir oppbevart i samsvar med bokføringslovens krav, selv om oppbevaringen settes bort til andre:

"Det at oppbevaringen settes bort til en annen part, begrenser ikke den bokføringspliktiges eget ansvar for å overholde bokføringsreglene. Når oppbevaringen settes bort til tilbydere av oppbevaringstjenester, er det viktig at også den bokføringspliktige påser at oppbevaringen skjer etter kravene i bokføringslovgivningen.

Enkelte tjenestetilbydere oppbevarer den bokføringspliktiges regnskapsmateriale elektronisk. Dette kan være en ekstern regnskapsfører eller en virksomhet som tilbyr skanning og elektronisk oppbevaring av dette regnskapsmateriale. Den bokføringspliktige bør forvisse seg om hvor serveren som tilbyder av oppbevaringstjenester benytter, er plassert."

Siste avsnitt har særlig betydning i forhold til kravet om at regnskapsmaterialet som hovedregel skal oppbevares i Norge, jf. bokføringsloven § 13 annet ledd (hvis annet ikke følger av bokføringsforskriften § 7-4, § 7-5 eller enkeltvedtak fra Skattedirektoratet etter bokføringsloven § 13 femte ledd):

"Skattedirektoratet har erfart at tjenestetilbydere oppbevarer regnskapsmateriale på servere plassert i utlandet, uten at det er anledning til det etter bokføringslovgivningen. Det kan være at serveren står plassert i et nordisk land uten at det er sendt melding om dette. Et annet eksempel er at serveren er plassert utenfor Norden og uten at det er søkt og innvilget dispensasjon. Normalt gis det kun dispensasjon dersom slik oppbevaring skjer som en del av en felles konsernløsning. Dersom vilkårene for å oppbevare elektronisk regnskapsmateriale permanent i utlandet ikke er oppfylt, må den bokføringspliktige kontakte tjenestetilbyder og sørge for at regnskapsmaterialet uten ubegrunnet opphold tilbakeføres til Norge."