Bruk av kvitteringsblokker for dokumentasjon av salg

I en uttalelse fra Skattedirektoratet vurderes det hvorvidt kvitteringsblokker kjøpt i en bokhandel tilfredsstiller kravet til nummerering av salgsdokumentet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Bokføringsforskriften § 5-1-3, jf. § 5-1-1 nr. 1, krever at salgsdokumenter skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer med en kontrollerbar sekvens, eller være merket på annen måte slik at fullstendig registrering av utfakturerte salg kan etterprøves på en enkel måte.

I en tidligere uttalelse av 24.04.07 Nummerering av salgsdokument - merking på annen måte kom Skattedirektoratet til at alternativet med forhåndsnummerering på trykte blanketter i utgangspunktet tar sikte på virksomheter som ikke har et faktureringssystem som produserer "maskinelt tildelte nummer". Skattedirektoratet legger til grunn at bestemmelsen som hovedregel forutsetter blanketter som er trykt opp eksternt for den bokføringspliktige virksomheten, i et omfang som muliggjør fullstendighetskontroll. Når dette alternativet benyttes bør også virksomhetens navn og organisasjonsnummer, eventuelt etterfulgt av bokstavene MVA, trykkes.

I en uttalelse av 30.11.12 Nummerering av salgsdokument vurderer Skattedirektoratet om kvitteringsblokker kjøpt i en bokhandel tilfredsstiller kravet til nummerering av salgsdokumentet. Skattedirektoratet mener at kvitteringsblokker med korte nummerserier, for eksempel nr. 1-50, i utgangspunktet ikke tilfredsstiller bokføringsforskriftens krav. Dette gjelder særlig når slike blokker brukes av bokføringspliktige som har salgstransaksjoner av et visst omfang. Bruk av slike blokker vil da innebære at det brukes flere sett med samme nummer innenfor et regnskapsår, noe som gjør at salgsdokumentene vil være dårlig egnet for å kontrollere fullstendighet på en enkel måte.

Dersom det er slik at en bokføringspliktig kun har et fåtall transaksjoner, slik at det kan brukes kun en blokk innenfor et regnskapsår, eller at samme blokk kan benyttes over flere år, mener Skattedirektoratet på den annen side at kvitteringsblokker kjøpt i en bokhandel kan benyttes. For å sikre at salgsdokumentet inneholder alle opplysninger som bokføringsforskriften krever, anbefaler Skattedirektoratet likevel at det benyttes særskilt opptrykte fakturablanketter også i slike tilfeller. Den bokføringspliktige bør da sørge for at også opplysninger om selgerens navn og organisasjonsnummer, eventuelt etterfulgt av bokstavene MVA, blir trykket. For bokføringspliktige som fyller ut salgsdokumentene for hånd, er det også å anbefale at relevante ledetekster som ”fakturadato”, ”leveringsdato”, ”betalingsforfall” mv. forhåndstrykkes.