Delt innstilling om revisjonsplikten

Revisjonspliktutvalget har kl. 11 i dag overlevert NOU'en sin til Finansdepartementet. Innstillingen er delt. Flertallet går inn for å beholde revisjonsplikten for alle aksjeselskap, mens mindretallet ønsker å avvikle den for de minste.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

”De minste” er aksjeselskaper med mindre enn 5 millioner i driftsinntekter. Mindretallet består av Sandra Riise (NARF), Ingebjørg Harto (NHO) og Ingjald Sørhøy (HSH).

Øvrige medlemmer utgjør flertallet, unntatt representanten fra Kredittilsynet som ut fra tilsynets rolle har valgt å ikke ta stilling til hovedspørsmålet.

Utvalget har hatt følgende sammensetning:

 • Professor Rune Sæbø, Universitetet i Bergen (leder)
 • Professor Aasmund Eilifsen, Norges Handelshøyskole
 • Seksjonssjef Kjersti Elvestad, Kredittilsynet
 • Revisjonssjef Else Annie Hansen, Landsorganisasjonen
 • Administrerende direktør Per Hanstad, Den norske Revisorforening (DnR)
 • Avdelingsdirektør Ingebjørg Harto, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Seniorrådgiver Inger Helene Iversen, Skattedirektoratet
 • Administrerende direktør Sandra Riise, Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
 • Kredittsjef Odd Kristian Stavaas, Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
 • Statsautorisert revisor, Ingjald Sørhøy, Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
 • Fungerende lovrådgiver Per Sigvald Wang, Justisdepartementet

Sammendrag Utvalgets flertall går inn for at revisjonsplikten videreføres for alle aksjeselskaper. Flertallet legger avgjørende vekt på revisjonens betydning for korrekt skatte- og avgiftsberegning og forebygging og avdekking av økonomisk kriminalitet. Ved videreutviklingen av maskinelle systemer for innberetning av og kontroll med opplysninger om skattepliktige ytelser for skatteyterne, er kontroll av grunnlagsdata avgjørende for riktig skatte- og avgiftsberegning. Flertallet legger også stor vekt på at revisjon må sees i sammenheng med regnskapsrettslige regler for aksjeselskaper, herunder årsoppgjørsplikten, samt aksjerettslige regler om bundet egenkapital og vern av denne. Etter flertallets oppfatning må det antas at det kreditorvern som følger av de aksjeselskapsrettslige kapitalreglene vil kunne bli svekket ved opphevelse av revisjonsplikten.

Hoveddelen av medlemmene som utgjør flertallet, legger også vekt på at foretakene selv har nytte av revisjon, og at det må antas at transaksjonskostnadene for foretak vil øke ved en lettelse i revisjonsplikten. Betydningen av den kostnadsbesparelse små aksjeselskaper vil kunne oppnå som følge av eventuell opphevelse av revisjonsplikten samt andre forhold som kunne tale for en slik endring, er etter denne delen av flertallets oppfatning ikke tilstrekkelig til å oppveie de ulemper en slik endring ville få for samfunnsinteressene og kreditorene.

Mindretallet av utvalget går inn for å oppheve revisjonsplikten for små aksjeselskaper. For mindretallet har det vært avgjørende at:

 • kostnadene ved revisjon er betydelige for små foretak, både isolert for det enkelte mindre selskap, og aggregert på samfunnsnivå,
 • nytten de ulike brukerne av de små aksjeselskapenes regnskaper har av at de er revidert er begrenset,
 • alle andre land i EU vurderer det som hensiktsmessig å avvikle eller ikke ha revisjonsplikt for små aksjeselskaper, og at
 • den internasjonale utviklingen tilsier en endring også ut ifra rene harmoniseringshensyn.

Mindretallet har også lagt vekt på – ut i fra et forenklingssynspunkt og behovet for å redusere de administrative kostnadene, særlig for de mindre bedriftene – at det er et ønske om å fjerne kostnadskrevende regler som ikke har en tilsvarende samfunnsmessig nytteeffekt. Dette kan bidra til å senke terskelen for å etablere næringsvirksomhet, noe som i seg selv er ønskelig fra et verdiskapingsståsted. Mindretallet ser derfor også en fjerning av revisjonsplikten for de små aksjeselskapene som et første ledd i en helt nødvendig revisjon og gjennomgang av aksjeselskapslovgivningen med sikte på å etablere enklere og mer hensiktsmessige regler for disse små selskapene.

Mindretallet mener at det ikke foreligger tungtveiende samfunnsmessige hensyn for at de minste aksjeselskapene skal bli underlagt en lovpålagt revisjon. Selskapene bør i stedet selv kunne vurdere hvilken nytte de har av revisjon og kjøpe inn de regnskaps- og revisjonstjenester den enkelte bedrift har nytte av.

Også mindretallet legger til grunn at opphevelse av revisjonsplikten for små aksjeselskaper isolert sett må antas å medføre en svekkelse av kvaliteten på skatte- og avgiftsgrunnlag, men mener at dette er konsekvenser som effektivt bør kunne motvirkes av andre tiltak. Når en tar i betraktning at ansvaret for korrekte regnskaper ligger hos selskapets ledelse, at de fleste små aksjeselskaper benytter autorisert regnskapsfører og at skattemyndighetenes kontrollsystemer er under modernisering med sikte på mer effektiv og målrettet oppfølging av de regnskapspliktige, mener mindretallet at det kontrollregimet som pålegges disse selskapene, er for omfattende.

Revisjonspliktgrense og minoritetsvern hvis unntak fra revisjonsplikten Dersom lovgiver innfører unntak fra revisjonsplikten for små aksjeselskaper, foreslår utvalget at unntaket omfatter aksjeselskaper med driftsinntekter under fem millioner kroner, men bare dersom balansen ikke overstiger 20 millioner kroner eller selskapet ikke har gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 10 årsverk. For aksjeselskaper som omfattes av en slik eventuell unntaksregel, og som er stiftet forut for innføringen av en slik regel, foreslår utvalget at revisjonsplikten gjelder inntil aksjeselskapet har vedtatt ikke å ha revisjon. Det foreslås at aksjeselskaper som stiftes senere, uten videre er fritatt for revisjonsplikt så lenge de fyller vilkårene for unntak.

Utvalget foreslår at det ved eventuell innføring av unntak fra revisjonsplikten for små aksjeselskaper også innføres et minoritetsvern for aksjeeiere, ved at aksjeeiere som representerer minst 10% av selskapskapitalen skal kunne kreve revisjon. Videre foreslås en adgang for skattekontorene til å pålegge aksjeselskaper å få utført revisjon i inntil tre år dersom det konstateres vesentlige brudd på bestemmelser i eller i medhold av ligningsloven, merverdiavgiftsloven, skattebetalingsloven og bokføringsloven.

Norske avdelinger av utenlandske foretak (NUF) Utvalget foreslår videre at regnskapspliktige norske avdelinger av utenlandske foretak (NUF) med begrenset deltageransvar, likebehandles med aksjeselskaper for så vidt gjelder revisjonsplikt. Dette innebærer – hvis flertallets forslag om videreføring av revisjonsplikten for samtlige aksjeselskaper blir fulgt – at samtlige regnskapspliktige NUF med begrenset deltageransvar, får revisjonsplikt. Forslaget er begrunnet med at det ikke kan ses å være noen vesentlig grunn som skulle tilsi at regnskapspliktige NUF med begrenset deltageransvar reguleres på annen måte enn aksjeselskaper i forhold til revisjonsplikt. Dersom mindretallets forslag om opphevelse av revisjonsplikten for små aksjeselskaper blir fulgt, innebærer forslaget om likebehandling av NUF med begrenset deltageransvar og aksjeselskaper, i hovedsak videreføring av gjeldende rett om revisjonsplikt for NUF. Forslaget om innføring av rett for aksjeeierminoritet til å kreve revisjon er begrenset til å omfatte aksjeselskaper.

Andre foretaksformer Utvalget går i hovedsak inn for å videreføre unntakene fra revisjonsplikt for de foretaksformer som i dag er unntatt etter bestemmelsen i revisorloven § 2-1 annet ledd.

Frivillig revisjon Utvalget har vurdert reglene om frivillig revisjon i lys av eventuell opphevelse av revisjonsplikten for små aksjeselskaper. Utvalget foreslår at frivillig revisjon fortsatt skal utføres etter reglene i revisorloven. Etter utvalgets oppfatning er det ikke tilstrekkelige hensyn som taler for å gjennomføre lettelser i de pliktene som påligger revisor i de tilfellene revisjonen gjennomføres frivillig.

Særattestasjoner Utvalget går inn for å videreføre aksjelovgivningens regler om særattestasjoner, herunder de aksjeselskapsrettslige attestasjonsreglene, selv om det skulle bli innført unntak fra revisjonsplikten for små aksjeselskaper.

Et mindretall i utvalget mener at det uavhengig av om revisjonsplikten videreføres for de små aksjeselskapene bør foretas en nærmere gjennomgang av de aksjerettslige særattestasjonene. Det faller etter mindretallets oppfatning utenfor utvalgets mandat å gå inn på en slik vurdering. Etter mindretallets oppfatning bør en slik vurdering foretas i forbindelse med en bred, kritisk gjennomgang av gjeldende aksjeselskaps- og regnskapslovgivning med sikte på regelforenkling og kostnadsreduksjoner for små aksjeselskaper. For så vidt gjelder andre særattestasjoner foreslår utvalget at dersom revisjonsplikten oppheves for små aksjeselskaper, bør alle relevante myndigheter og faginstanser foreta en kritisk gjennomgang av slike særattestasjoner på sine ansvarsområder, med henblikk på å vurdere om de fortsatt er hensiktsmessig utformet og tilstrekkelig begrunnet i lys av en slik lovendring.

Vedlegg: