Endringer i bokføringslov og -forskrift

Resterende endringer i bokføringsloven har fått ikrafttredelse fra og med 2013, og det er fastsatt endringer i bokføringsforskriften.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

For omtale av de vedtatte lovendringene, se egen nyhet.

Følgende tidligere vedtatte lovendringer trer i kraft for regnskapsår påbegynt etter 31.12.12:

 • Krav i § 5 om at spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering skal kunne utarbeides (spesifikasjonene må ikke lenger utarbeides løpende)
 • Valgfrihet  i § 13 med hensyn til oppbevaringsmedium (presiserer gjeldende rett, ingen realitetsendring)
 • Flytting av kravet om elektronisk tilgjengelighet til bokførte opplysninger i 3,5 år fra § 13 til egen § 13b (ingen realitetsendring)

I tillegg er følgende forskriftsendringer fastsatt med virkning fra og med 01.01.13:

 • Definsjon av ledende ansatte i § 3-1 første ledd nr. 7 (presiserer gjeldende rett, medfører ingen realitetsendring, jf. GBS 11 Salg til ledende ansatte)
 • Spesifikasjon av kontante salg til ledende ansatte kan i henhold til § 3-1 annet ledd skje ved fremleggelse av kopier av salgsdokumentasjonen ordnet pr. kunde (presiserer gjeldende rett, medfører ingen realitetsendring, jf. GBS 11 Salg til ledende ansatte)
 • Dato for utarbeidelse av spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering skal etter § 3-1 femte ledd fremgå av spesifikasjonene
 • Nye krav i § 7-6 til lukking av regnskapsperioder dersom spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering ikke utarbeides løpende (jf. endring i bokføringsloven § 5 omtalt over)
 • Presisering i § 8-1-3 av at kravet til å skulle kunne utarbeide spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, men ikke lenger utarbeide disse løpende (jf. endring i bokføringsloven § 5 omtalt over), også gjelder prosjektregnskaper i bygge- og anleggsvirksomhet)

Følgende forskriftsendringer er vedtatt å tre i kraft med øyeblikkelig virkning (07.09.12):

 • Regnskapsrapportering etter Finanstilsynsloven omfattes ikke lenger av begrepet pliktig regnskapsrapportering i § 2-1
 • Spesifikasjon av elimineringer og andre posteringer ved utarbeidelse av konsernregnskap (jf. bokføringsloven § 5 annet ledd nr. 3) skal i følge § 3-1 første ledd nr. 10 inneholde alle poster spesifisert enkeltvis med dokumentasjonshenvisning
 • Salgsdokumentet skal i henhold til § 5-1-1a utstedes på et språk som nevnt i bokføringsloven § 12 (norsk, svensk, dansk eller engelsk). Dette anses å presisere gjeldende rett, og ikke innebære noen realitetsendring. Bokføringspliktige med filialer i utlandet kan likevel utstede filialens salgsdokument på det lokale språket
 • Dersom selger er aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller filial av utenlandsk selskap krever § 5-1-2 tredje ledd at selgers organisasjonsnummer, og i tilfelle MVA, etterfølges av ordet "Foretaksregisteret", jf. Foretaksregisterloven § 10-2. Videre skal hovedkontorets adresse framgå av salgsdokumentet til slik selger. Dersom slik selger er under avvikling skal dette framgå av salgsdokumentet. (NB! Les om senere endring her.)
 • Det presiseres i § 5-2-7 annet ledd at ikke-avgiftspliktige leveranser kan forskuddsfaktureres (presiserer gjeldende rett og innebærer ingen realitetsendring)
 • § 5-5 tredje ledd presiserer at ved kjøp lagt ut av den ansatte skal dokumentasjonen være i samsvar med aktuelle regler i skattebetalingsforskriften kapittel 5
 • Ny § 5-5a krever at merverdiavgift og eventuelle toll og særavgifter ved innførsel av varer skal dokumenteres med innførselsdeklarasjonen og grunnlagsdokumenter knyttet til slik deklarasjon, jf. tollforskriften § 4-12-1 tredje ledd første punktum. Dette er allerede gjeldende rett etter nevnte bestemmelse i tollforskriften, og anses også å følge av GBS 9 Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav
 • § 6-1 femte ledd endres slik at det klart fremgår at oppbevaringspliktige tellelister på papir kan skannes for elektronisk oppbevaring (anses å presisere gjeldende rett, og ikke innebære noen realitetsendring)
 • § 6-2 og § 6-3 siste ledd om dokumentasjon av skattemessige verdier oppheves, da dette kravet nå følger direkte av bokføringsloven § 11 (innebærer ingen realitetsendring hva gjelder dokumentasjon av bankinnskudd, lånegjeld, kontanter og lignende og dokumentasjon av finansielle instrumenter)
 • Oppbevaringspliktig regnskapsmateriale skal i henhold til § 7-1 oppbevares på en måte som opprettholder lesekvaliteten i hele oppbevaringsperioden. Det samme gjelder bokførte opplysninger som skal holdes elektronisk tilgjengelig etter bokføringsloven § 13 b. Presiserer gjeldende rett, og medfører ingen realitetsendring.
 • Dersom regnskapsmateriale er erstattet ved overføring av regnskapsinformasjon til elektronisk medium, krever § 7-2 annet ledd at originalt regnskapsmateriale skal oppbevares til det er tatt sikkerhetskopi av det elektroniske regnskapsmaterialet. Anses å følge av god bokføringsskikk, og å ikke innebære noen realitetsendring.
 • Utdypende bestemmelser til kravet om elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år (bokføringsloven § 13b) flyttes fra § 7-3 annet ledd til § 7-7. Det tilføyes ytterligere veiledning om hva kravet innebærer.

I tillegg er det gjort noen mindre språklige rettinger uten materielt innhold.

Se for øvrig Finansdepartementets forskrift om endringer i bokføringsforskriften.