Utsatt årsregnskapsfrist er vedtatt

Årsregnskapsfristen er utsatt med to måneder, til 31. august. Fristen for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte er utsatt tilsvarende. Utsettelsen er gitt i en midlertidig lov som trer i kraft i dag.

Del

Fristen sammenfaller med den allerede utsatte fristen for levering av skattemeldingen. Regnskap Norge har jobbet for og støttet utsettelsen i den forutgående høringsrunden.

De nye fristene

Utsettelsen på to måneder gjelder (utsatt frist i parentes):

  • Fristen for å avlegge årsregnskap og årsberetning etter regnskapsloven § 3-1 (31. august)
  • Fristen for å avgi revisjonsberetning etter revisorloven § 5-6 (31. august)
  • Fristen i regnskapsloven § 8-3 for ileggelse av forsinkelsesgebyr ved for sent innlevert årsregnskap til Regnskapsregisteret (1. oktober)
  • Fristen for å avholde ordinær generalforsamling for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, og ordinært årsmøte for samvirkeforetak (31. august)

Ikke utsettelse for regnskapsforetak

Merk at utsettelsene ikke gjelder for foretak som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Dette inkluderer bl.a. regnskaps- og revisjonsforetak. Her blir det altså viktig å prioritere at eget regnskap blir ferdig og innsendt innen ordinær frist.

Utsettelsen gjelder heller ikke for regnskapspliktige foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked.

I høringen var foretak med avvikende regnskapsår inkludert i forslaget om utsettelser. Det er ikke fulgt opp videre, med begrunnelse at det ikke anses å være behov. 

Vedlegg

Lovteksten

Pressemelding fra Næringsdepartementet

Forarbeider:

Innst O 163 L (2019-2020)

Prop 129 L (2019-2020)

Regnskap Norges høringssvar

 

Aktuelle kurs

Nettkurs
  • Bokføring 7
    Klokke Created with Sketch.