Fakturakrav - angivelse av art i salgsdokumentet

I forbindelse med et større teleselskap sin endring av fakturarutinene har NARF bedt Skattedirektoratet se nærmere på forståelsen av kravet til å angi "ytelsens art og omfang" etter bokføringsforskriftens § 5-1-1 nr. 3.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

brev til NARF av 26. oktober 2007 skriver Skattedrirektoratet nærmere om forståelsen av kravet til å angi "ytelsens art og omfang" i bokføringsforskriftens § 5-1-1 nr. 3. Skattedirektoratet bekrefter vår forståelse og skriver blant annet:

 "Når det gjelder teletjenester, må det dessuten kunne forutsettes at leverandør - teleselskapet - er godt kjent med at det er konkrete regler i forhold til telefoni mht. lønnsinnberetning, skattetrekk og beregning av arbeidsgiveravgift.

 Skattedirektoratet legger etter dette til grun at det etter bokførings[loven] § 10 første ledd, jf. bokføringsforskriften § 5-1-1 nr. 3 er et krav om å spesifisere de enkelte abonnementer/telefonnummer og beløp tilknyttet hvert nummer i salgsdokumentet.

 [...]

 Dersom selgeren utsteder og oversender en faktura på papir, men hvor for eksempel angivelse av ytelsen art , eller andre spesifikasjoner som bokføringsforskriften krever, fremgår av kontrakt eller annet dokument, må det være en henvisning i salgsdokumentet (fakturaen) til det andre dokumentet. Etter vår oppfatning er bokføringsreglene ikke til hinderfor at det ene dokumentet kan oversendes på papir, mens det andre oversendes elektronisk. Både kjøperen og selgeren må oppbevare tilleggsdokumentasjonen som en del av hhv. kjøps- og salgsdokumentasjonen. Oppbevaringen må skje ordnet og på en slik måte at kontrollsporet er intakt, jf. bokføringsloven § 10 annet ledd, jf. § 13 tredje ledd.

 I den nye faktureringsrutinen til teleselskapet ble ikke tilleggsdokumentasjonen oversendt til kjøperen. Kjøperen kunne imidlertid få tilgang til dokumentasjonen ved å logge seg på selgerens system. Skattedirektoratet finner en løsning hvor kjøperen må innhente tilleggsdokumentasjon av eget initiativ lite heldig. Det vises til at kjøper i slike tilfeller kan bokføre kostnaden på bakgrunn av det ufullstendige primærdokumentet som er oversendt, noe som medfører en risiko for at den fullstendige dokumentasjonen ikke blir innhentet og oppbevart av kjøper. En slik løsning krever derfor en tydelig avtale mellom partene og stiller særlige krav til gode rutiner hos kjøper som sikrer at dokumentasjonen blir innhentet og oppbevart ordnet. Av disse grunner anbefales det at det ikke etableres løsninger hvor deler av primærdokumentasjonen ikke oversendes til kjøperen."

 Vedkommende tilbyder av teletjenester som saken refererer seg til har imidlertid allerede endret sin fakturarutine i samsvar med vår forståelse.