Forskrift om pålegg om revisjon

Finansdepartementet har fastsatt forskrift om pålegg om revisjon. Forskriften gir utfyllende bestemmelser knyttet til skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi revisjonspålegg ved brudd på bokførings- og regnskapsreglene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Pålegg om revisjon kan ilegges av skatte- og avgiftsmyndighetene etter

Adgangen til å gi revisjonspålegg inntrer når årsregnskapet er fastsatt i strid med bestemmelser i eller i medhold av

  • regnskapsloven eller god regnskapsskikk
  • bokføringsloven eller god bokføringsskikk

Revisjonspålegg kan gis på grunnlag av slike forhold knyttet til årsregnskapet for siste regnskapsår samt de tre foregående årene, og kan ikke gjøres gjeldende for mer enn tre regnskapsår.

Pålegg om revisjon kan gis til

  • aksjeselskap som har fravalgt revisjon
  • utenlandsk foretak som utøver eller deltar i virksomhet her i riket eller på norsk kontinentalsokkel, er skattepliktig til Norge etter norsk intern lovgivning, er organisert etter en utenlandsk selskapsform som i det vesentligste tilsvarer definisjonen av aksjeselskap i aksjeloven, og som ikke har revisjonsplikt etter revisorloven

Forskrift av 02.05.12 nr. 390 om pålegg om revisjon mv. inneholder bestemmelser om

  • når revisjonspålegg kan brukes
  • varsel om pålegg
  • påleggets form og innhold
  • klageadgang
  • melding av pålegg til Foretaksregisteret
  • innsending av villighetserklæring fra revisor