Forskuddsfakturering - leasingkontrakter

Skattedirektoratet har i brev av 28. april 2006 til Finansieringsselskapenes Forening uttalt at en kontraktsfestet forhøyet førsteleie (startleie) i starten av leasingperioden ikke er å anse som et forskudd i egentlig forstand.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ved vurderingen er det lagt vekt på at beløpet er opptjent uavhengig av om leieavtalen opphører før leieperiodens utløp. Når et slikt beløp ikke anses som et forskudd i avgiftsmessig forstand, legges videre til grunn at det heller ikke er å anse som et forskudd i relasjon til bokføringsforskriften § 5-2-7.

Etter merverdiavgiftsloven § 44 første ledd kan salgsdokument som omhandler avgiftspliktige varer og tjenester ikke utstedes før ved levering, med mindre annet bestemmes av Finansdepartementet. I henhold til bokføringsforskriften § 5-2-7 kan imidlertid salgsdokumentasjon for blant annet leier utstedes før levering har funnet sted. Slik forskuddsfakturering er da begrenset til en periode på ett år.

Skattedirektoratet har fått opplyst at et betydelig antall av leasingkontraktene hvor det oppkreves ”forskuddsleie” er 3 års-kontrakter. Dersom en andel av den forhøyede førsteleien reelt sett innebærer et forskudd, vil således 24/36-deler av forskuddet gjelde en periode som ligger mer enn ett år frem i tid. Det vil i så fall ikke være i samsvar med regelverket å fakturere denne delen av den forhøyede førsteleien ved oppstarten av leieperioden.

I den forbindelse antar Skattedirektoratet at den forhøyede førsteleien ikke er å anse som et forskudd i egentlig forstand. Ved vurderingen er det lagt vekt på at beløpet er opptjent uavhengig av om leieavtalen opphører før leieperiodens utløp, så lenge beløpet ikke i noe tilfelle kan kreves tilbake. Dette i motsetning til tilfeller hvor hele leien faktureres 3 år på forskudd, som i så fall utvilsomt vil være i strid med bokføringsforskriften § 5-2-7.