Forskuddsfakturering av standsutleie

Skattedirektoratet har i en uttalelse kommet til at utleie av stands på messer faller innenfor leiebegrepet, og kan forskuddsfaktureres inklusive MVA.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Før den nye merverdiavgiftsloven trådte i kraft 01.01.10 var standsutleie til utenlandske næringsdrivende frittatt for MVA. Dette unntaktet ble ikke videreført i ny merverdiavgiftslov, og standsutleie til utenlandske næringsdrivende ble dermed ordinær avgiftspliktig omsetning (jf. merverdiavgiftsloven § 3-11 (2) bokstav d). Utenlandske næringsdrivende som kjøper standsleie fra norske merverdiavgiftspliktige virksomheter, er avhengige av refusjonsordningen for utenlandske næringsdrivende for å få tilbake norsk merverdiavgift. Skattemyndighetene har gitt avslag på slike refusjonssøknader grunnet at salgsdokument inklusive MVA var utstedt før levering.

Merverdiavgiftsloven § 15-10 tredje og fjerde ledd bestemmer at salgsdokumentasjon for en merverdiavgiftspliktig omsetning ikke kan utstedes før ved levering av varen eller tjenesten, men at departementet kan gjøre unntak fra dette (tillate forskuddsfakturering). I følge bokføringsforskriften § 5-2-7 er det anledning til forskuddsfakturere blant annet leier. Leiebegrepet er utdypet i GBS 13 Forskuddsfakturering. Både utleie av driftsløsøre og fast eiendom kan forskuddsfaktureres, og leiebegrepet inkluderer således for eksempel utleie av kopimaskiner, transportmidler, programvare (lisenser) og overnattingstjenester (hotellrom mv.).

Skattedirektoratet legger i en uttalelse av 20.06.11 til grunn at leiebegrepet i bokføringsforskriften inkluderer alle former for utleie av fast eiendom, herunder stands på messer. Standsleien kan dermed forskuddsfaktureres inklusive MVA, i samsvar med bokføringsforskriften § 5-2-7. Skattedirektoratet minner om at salgsdokumentet etter samme bestemmelse så vidt mulig skal utstedes innenfor det kalenderår levering finner sted. Skattedirektoratet presiserer at den utleien som kan forskuddsfaktureres kun gjelder vederlag for å disponere et avgrenset areal. Dersom det inngås avtale om levering av andre typer ytelser (leie av møbler, vann/avløp, elektriske elementer, dekorasjoner mv.), må det vurderes konkret om disse ytelsene kan forskuddsfaktureres inklusive MVA. Hvis ikke må utleier fakturere disse ytelsene etter levering, eventuelt søke om dispensasjon for forskuddsfakturering i henhold til bokføringsforskriften § 5-2-9.