Frivillig revisjon – foreta klokt valg!

Den kommende lempningen fra revisjonsplikten medfører at de minste aksjeselskapene bør foreta et gjennomtenkt valg: Skal det fortsatt ha revisjon, eller ikke?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Rett før jul kom forslaget som vil unnta de minste aksjeselskapene fra pliktig revisjon. Forslaget er ikke formelt vedtatt enda, men vil med stor sikkerhet gå igjennom – kanskje allerede i løpet av mars/april. Vi ser av Stortingets nettsted at Finanskomiteen foreløpig har satt frist til å avgi sin innstilling til Stortinget 24. februar. Det betyr i så fall at de berørte selskapene kan ta stilling til om de vil benytte seg av fritaket allerede for regnskapsåret 2011.

Hvem kan benytte seg av fritaket og hvordan?

Det nye fritaket fra revisjonsplikt vil gjelde for aksjeselskaper med: 

  • samlede driftsinntekter under fem millioner kroner,
  • balansesum mindre enn 20 millioner, og
  • færre enn 10 årsverk.

Alle tre forutsetninger må etter forslaget være oppfylt.

Selskapet må selv aktivt ta stilling til om de ønsker å benytte seg av fritaket. Det er selskapets styre som fatter den endelige beslutningen, men først etter at generalforsamlingen har gitt styret fullmakt til å velge bort revisjonen. Slik fullmakt krever tilslutning fra to tredeler av både avgitte stemmer og den aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen. Hvis selskapet har vedtektsfestet strengere flertallskrav for vedtektsendring enn to tredeler, følger det samme stemmekrav også for fravalg av revisjon. 

Senere generalforsamlinger kan trekke fullmakten tilbake.

Vurder og gjør riktig valg!

NARF har vært blant pådriverne for frivillig revisjon, ut fra hensynet til bedriftene. Frivillighet betyr ikke at selskapene ukritisk skal velge bort revisjon, men det betyr at hvert enkelt selskap nå gis muligheten til å foreta en individuell vurdering og beslutning. 

Noen selskaper vil ende opp med å velge bort revisjon, andre ikke. Det viktige er at valget bygger på en bevisst vurdering, som grunnlag for å foreta det valget som er riktig for seg. Hvilket behov har eierne? Konsekvenser for relasjonen til bank, kunder og leverandører? Vurderingselementene kan være flere, avhengig av de regnskapsinteressentene som omgir selskapet. Vi har inntatt noen aktuelle vurderingsspørsmål nedenfor. 

Samspillet regnskapsfører/revisor

Mange av de berørte selskapene benytter autorisert regnskapsfører. I kraft av sin kompetanse og kunnskap om kundevirksomheten er autorisert regnskapsfører blant dem som naturlig vil kunne bistå kunden med å fremskaffe tilstrekkelig beslutningsgrunnlag med hensyn til valget vedrørende revisjon. For alle parter, det være seg regnskapsfører eller revisor som bistår i vurderingen, må det hele tiden være kundens beste som står i fokus. 

I mange selskaper har revisor foretatt årsoppgjøret. Dette behøver ikke endre seg selv om selskapet velger bort revisjon. Mange revisorer er i ferd med å autorisere seg, med tanke på å fortsatt kunne tilby årsoppgjørstjenester. Dersom selskapet samtidig har autorisert regnskapsfører, vil selskapet måtte vurdere om det er regnskapsfører eller revisor som skal utføre årsoppgjøret. En mulig løsning er at fordelingen av tjenesteleveransene fortsetter som før. Her må selskapet velge den løsningen som de mener er best. 

Opphøret av revisjonsplikt for de minste aksjeselskapene vil føre til en bransjeglidning i regnskapsfører- og revisorprofesjonen. Flere aktører vil komme inn på regnskapsmarkedet. I et samfunnsperspektiv er dette et gode ved at det nå frigis ytterligere kompetanse og kapasitet til regnskapsproduksjon og verdiskapende rådgivning i et allerede presset marked. Her må både regnskapsfører og revisor være seg sitt ansvar bevisst og bringe frem et gjensidig og godt samspill dem imellom. Vi oppfordrer derfor både regnskapsfører og revisor til å gå i dialog med hverandre, avklare hverandres ståsted og planer, diskutere forholdet til kunder de har felles i dag og eventuelle muligheter for arbeidsdeling/samarbeid der det er hensiktsmessig. Dette vil alle parter være tjent med, ikke minst kundene! 

Vedlegg

Sjekkliste – aktuelle vurderingsmomenter for valget med hensyn til revisjon: 

  • Selskapets eiere. Der eierne er nært på selskapet, enten ved at de selv deltar i den løpende driften som ansatt eller er involvert som styremedlem, er revisjonsbehovet for eierne normalt sett lite.     Dersom selskapet derimot har eiere som ikke har tilsvarende tilhørighet til selskapet, kan spørsmålet om revisjon ha større betydning. Det kan dermed være hensiktsmessig å få diskutert hvilke ønsker og behov disse eierne har. Revisjon kan eksempelvis være relevant for å unngå mistenkeliggjøring av mer involverte eiere.
  • Selskapets långiver/bank. Betydningen i forhold til banken avhenger naturlig nok i første rekke av den låneposisjon/kassakreditt selskapet har og hvilken sikkerhet som er stilt. Utover det er det nok en utbredt praksis at bankene til nå har lent seg på revisors bekreftelse av regnskapet som sikkerhetsgrunnlag for sin kredittvurdering av kunden. I noen tilfeller er revisjon også nedfelt som vilkår for lånebetingelser. Dersom selskapet etter en totalvurdering finner det tjenlig å fravelge revisjon, bør det vurderes å gå i dialog med banken for å vinne aksept for at dette ikke forringer bankens kredittvurderingsgrunnlag. Her er vår erfaring at bankene har et informasjonsbehov om hvilken betydning det for eksempel innebærer at regnskapet blir ført av ekstern autorisert regnskapsfører. Muligheten for å kunne fremskaffe ferske, periodiske regnskapsrapporter, for eksempel ved vurderingen av eventuelle nye lån, er også et moment å trekke frem.
  • Offentlige tilskuddsgivere. Dersom selskapet er innvilget offentlig tilskudd, må vilkårene for tilskuddsordningen gjennomgås for å avsjekke om tilskuddet er gitt under forutsetning av revisjon. Merk likevel at betingelsen nødvendigvis ikke knytter seg til full revisjon. For eksempel krever Skattefunn-ordningen kun en begrenset attestasjon fra revisor.
  • Leverandører og kunder. I noen tilfeller kan det være at enten leverandør eller kunde vil forlange revidert regnskap for å fortsette forretningssamarbeidet. Dette må vurderes. 
  • Selskapets videre utvikling. For selskaper som i dag ligger nær opptil revisjonsgrensen, og denne forventes å bli overskredet allerede i løpet av regnskapsåret 2011, kan det økonomisk sett være fornuftig å beholde revisor.