Gjennomgang av bokføringsregelverket – delrapport II

Delrapport II av Bokføringsstandardstyrets gjennomgang av bokføringsregelverket er nå oversendt Finansdepartementet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I denne delrapporten er de endringsforslagene som krever lovendring, samt enkelte forslag som kan medføre forenklinger for næringslivet, prioritert.

(Kilde: Norsk Regnskapsstiftelse.)

Følgende bestemmelser i bokføringsregelverket er foreslått fjernet og vil etter Bokføringsstandardstyrets mening medføre vesentlige lettelser for næringslivet:

 • Krav til at spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering må være utarbeidet
 • De som omfattes av kravet til dokumentasjon av medgått tid, slipper å registrere tid som ikke knytter seg til arbeidsoppgaver (ferie mv.) som intern tid
 • Kravet til dokumentasjon av medgått tid for administrative enheter i konsern, ideelle organisasjoner og foreninger uten økonomisk formål som utelukkende leverer tjenester internt og hvor vederlaget fastsettes på bakgrunn av en kostnadsfordeling
 • Oppbevaringskravet for inngående pakksedler i bygge- og anleggsvirksomhet

Følgende endringsforslag vil også lette byrdene for næringslivet:

 • Forenklede krav til spesifikasjon av elimineringer og andre posteringer ved utarbeidelse av konsernregnskap
 • Tilfeldige kjøp og salg kan spesifiseres på henholdsvis felles leverandørkonto eller felles kundekonto
 • Bokføringsplikitge som i hovedsak selger kontant, kan spesifisere unntaksvise kredittsalg ved kopier av salgsdokumentasjon ordnet pr. kunde/ansatt
 • Poster i spesifikasjonene av pliktig regnskapsrapportering kan fremkomme i underliggende spesifikasjoner
 • Klarere regler for bokføring i utenlandsk valuta
 • Tellelister på papir ved varetelling og timelister på papir i bygge- og anleggsvirksomhet kan skannes for elektronsik oppbevaring

Det er også foreslått noen bestemmelser som vil kunne fremstå som ytterligere krav for den bokføringspliktige. Etter Bokføringsstandardstyrets oppfatning er mange av disse kravene ikke nye, da de også vil følge av gjeldende regler etter de grunnleggende bokføringsprinsippene i bokføringsloven § 4. Oversikten nedenfor skiller ikke mellom regler som innebærer presiseringer av gjeldende rett og regler som innebærer nye krav.

 • Bestemmelser i bokføringsloven og bokføringsforskriften som er aktuelle for skattekontrollen på Svalbard, gjøres gjeldende for Svalbard
 • Krav til at dokumentasjon av bokførte opplysninger skal være nummerert eller indetifisert på annen måte
 • Krav om at egenutarbeidet dokumentasjon skal foreligge på norsk, svensk, dansk eller engelsk
 • Krav til oppbevaring av utgående pakksedler eller tilsvarende dokumentasjon som følger varen eller sendes til kjøper på annen måte
 • Krav til oversettelse av regnskapsmateriale som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk
 • Ikke forhåndsbestilte timer (drop-in) omfattes av kravet til dokumentasjon av timebestillinger. Det skal så vidt mulig også registreres hvem som skal utføre tjenesten
 • Prosjektkode for prosjekter innen bygge- og anleggsvirksomhet skal fremgå av bokføringsspesifikasjonen, kontospesifikasjonen og prosjektregnskapet

 Vedlegg: