Godkjenningsordning for kassasystemer

Bokføringsstandardstyret har, i forbindelse med den pågående gjennomgangen av bokføringsregelverket, avgitt en delrapport om en egen godkjenningsordning for kassasystemer.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Kilde: Norsk RegnskapsStiftelse.)

Bokføringsstandardstyret foreslår at dagens regelverk om bruk av kassaapparat endres, slik at reglene på en bedre måte sikrer at formålet med reglene, fullstendig registrering av kontantsalget og dokumentasjon av dette, oppfylles.

Ved bokføringslovens ikrafttredelse ble det innført krav om at kontantsalg skal registreres fortløpende på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system. Bakgrunnen for dette var et ønske om en bedre dokumentasjon av kontantsalget, og dermed hindre at omsetning unndras fra beskatning og avgiftsberegning. Bokføringsreglene setter imidlertid ingen særskilte krav til selve kassaapparatet, utover at det skal produsere summeringsstrimler og at kvitteringene fra kassaapparatet skal inneholde bestemte opplysninger.

Det synes å være et faktum at det er forholdsvis enkelt å manipulere mange av de kassasystemene som er på markedet, og at dette blir gjort. Dette er bakgrunnen for at det i Sverige nå er innført en egen lov om kassaregister som blant annet stiller krav om sertifisering av kassasystemene og gjentagende teknisk kontroll. Også norske skattemyndigheter har avdekket systematisk manipulering av kassasystemene. Når enkelte næringsdrivende unnlater å innberette hele eller deler av omsetningen til skattemyndighetene, fører dette til en illojal konkurranse hvor seriøse næringsdrivende risikerer å bli utkonkurrert.

Bokføringsstandardstyret legger til grunn at vi i Norge står overfor de samme problemstillinger som har foranlediget de svenske reglene, og at de vurderinger som er gjort i Sverige i stor grad også kan overføres til norske forhold. Bokføringsstandardstyret har ikke tatt stilling til om de svenske reglene fullt ut bør innføres i Norge, eller om det kan tenkes andre mindre inngripende og kostnadskrevende løsninger som kan gi en tilfredsstillende sikkerhet.