Høring - forslag til endring av bokføringsregelverket

Finansdepartementet har sendt Bokføringsstandardstyrets delrapport II på høring. Høringen omfatter i tillegg en vurdering av oppbevaringstiden.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finansdepartementet ga 13. november 2007 Norsk Regnskapsstiftelse i oppdrag å gjennomgå  reglene i bokføringsloven og bokføringsforskriften, og vurdere behovet for endringer ut fra de erfaringene en til nå har med bokføring etter reglene som trådte i kraft 1. januar 2005. Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse overleverte sin delrapport II 31. oktober 2008. Det er denne rapporten som nå er sendt på høring.

Bokføringsstandardstyret har i delrapport II særlig prioritert å vurdere behovet for lovendringer, samt forslag som kan medføre forenklinger for næringslivet. Rapporten inneholder blant annet følgende forslag til endringer som kan bidra til forenkling og besparelser for næringslivet:

 • Krav til at spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering må være utarbeidet, erstattes med et krav om at slike spesifikasjoner skal kunne utarbeides.
 • Poster i spesifikasjonene av pliktig regnskapsrapportering kan fremkomme i underliggende spesifikasjoner.
 • Lettelser i kravene til dokumentasjon av medgått tid.
 • Visse forenklinger særlig for konsernforhold.
 • Visse forenklinger i krav som særlig gjelder bygg- og anleggsvirksomhet.
 • Adgang til å spesifisere tilfeldige kjøp og salg på fellers leverandør-/kundekonto.
 • Bokføringspliktige som i hovedsak selger kontant gis adgang til å spesifisere unntaksvise kredittsalg ved kopier av salgsdokumentasjon ordnet pr. kunde/ansatt.

Bokføringsstandardstyret har i delrapport II også foreslått enkelte nye krav/presiseringer, blant annet følgende:

 • Bokføringsreglene skal gjelde på Svalbard.
 • Krav til at dokumentasjon av bokførte opplysninger skal være identifiserbare.
 • Enkelte endringer i kravene til språk og oversettelse.
 • Dokumentasjonskrav for ikke-forhåndsbestilte timebestillinger (”drop-in”).

Oppbevaringstiden

Oppdraget til Norsk RegnskapsStiftelse omfatter ikke vurdering av gjeldende krav til oppbevaringstid. I stedet har Finansdepartementet bedt om at Skattedirektoratet og Økokrim vurderer dette. Skattedirektoratets utredning 10. juni 2007 og Økokrims vurdering 5. oktober 2008 er en del av høringen.

Skattedirektoratet viser til at flere hensyn taler mot en redusert oppbevaringstid. Herunder vises det til at en nedkorting av oppbevaringstiden i praksis vil betinge vesentlige lovendringer på skatte- og avgiftsområdet, og at det er lite hensiktsmessig å oppstille en kortere oppbevaringstid for regnskapsmateriale enn den perioden hvor skatte- og avgiftsmyndigheter har adgang til å foreta en ny skatte- og avgiftsendring. Etter Skattedirektoratets syn bør det ved vurderingen av kravet til oppbevaringstid også ses hen til de alminnelige strafferettslige foreldelsesfrister.

Skattedirektoratet anfører subsidiært at man ved redusert oppbevaringstid burde ha mulighet til å pålegge lengre oppbevaringstid i enkelttilfeller. Skattedirektoratet viser imidlertid til at behovene for oppbevaring i enkelttilfeller, tilsier at unntakene vil bli så mange og omfattende at det vil være enklere og mer praktisk å opprettholde dagens generelle krav til 10 års oppbevaringsplikt på all primærdokumentasjon i regnskapet.

Økokrim fraråder å redusere oppbevaringsplikten for regnskapsmateriale. Etter Økokrims skjønn vil dette medføre økt økonomisk kriminalitet. Samtidig vises det til at mulighetene for å straffeforfølge slik kriminalitet samt for å inndra utbytte av straffbare handlinger vil bli redusert.

Som kjent er NARF blant dem som har stilt spørsmål ved om kostnaden for de siste fem årene av oppbevaringstiden forsvarer nytteverdien på kontrollsiden. Utredningene fra Skattedirektoratet og Økokrim har ikke overbevist oss om dette, noe vi vil forfølge i høringen.  

***

Høringsfristen er 20. mars 2009, og saken vil bli behandlet av fagutvalget i NARF. Dersom medlemmene har synspunkter til forslagene som er sendt på høring, oppfordrer vi til å meddele dem til oss. Det kan i så fall skje på e-post til hanne.opsahl@narf.no.  

Vedlegg:

Finansdepartementets høringsbrev av 22. desember 2008, vedlagt høringsnotat