Høring - forslag til nytt regelverk for kassasystemer

Finansdepartementet sender på høring Skattedirektoratets utredning ”Nytt regelverk for kassasystemer”.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I utredningen foreslår direktoratet at nytt regelverk bare skal tillate bruk av kassasystemer med nærmere angitte funksjoner. Forslaget medfører at leverandører av kassasystemer må oppgradere dagens systemer og avgi en produkterklæring til skattekontoret som viser at funksjonskravene er oppfylt. Bokføringspliktige brukerne må anskaffe nytt eller oppgradere eksisterende kassasystem med produkterklæring fra leverandøren, og melde fra til skattekontoret om hvilke kassasystem de har. Brudd på pliktene foreslås sanksjonert med overtredelsesgebyr. Nye regler foreslås plassert i bokføringsloven med tilhørende forskrift og ny lov om kassasystemer med tilhørende forskrift. SKD forslår at ikrafttredelsestidspunktet settes slik at leverandørene av kassasystemene og de bokføringspliktige brukerne gis tid til å innrette seg etter de nye reglene. SKD foreslår derfor at de nye reglene først skal trer i kraft 1. juli 2014. 

Fristen for å sende inn høringsuttalelser settes til 15. mai 2012.

NARF har deltatt i arbeidsgruppen som har utarbeidet forslag til nytt regelverk. NARF har i denne gruppen hatt primærfokus på tekniske aspekter ved kassaapparater og forholdet rundt sikring av elektronisk journal.

Her er link til departementets sider om forslaget: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---forslag-til-nytt-regelverk-for-/horingsbrev.html?id=672626