Høringsutkast til bokføringsstandard om dokumentasjon av betalingstransaksjoner

Norsk RegnskapsStiftelse har sendt på høring et utkast til norsk bokføringsstandard om dokumentasjon av betalingstransaksjoner.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Standarden utdyper det generelle kravet til dokumentasjon av betalingstransaksjoner i bokføringsforskriften § 5-11:

"Dokumentasjon av betalingstransaksjoner som ikke vedrører kontante kjøp og salg, skal vise betaler og mottaker av betalingen samt beløp og dokumentasjonsdato."

Forskriftsbestemmelsen er kortfattet, og gir liten veiledning med hensyn til hva som kreves for å ha tilfredsstillende dokumentasjon. Denne standarden utdyper dokumentasjonskravene for manuelle så vel som automatiske betalingsløsninger, og gir veiledning til hvordan disse bør tilrettelegges for i bokførings- og oppbevaringsrutinene.

Standarden er begrenset til dokumentasjon av betalingstransaksjoner, og omfatter ikke dokumentasjon av salgs- og kjøpsdokumentasjon. Den berører heller ikke andre oppgjørsformer, som for eksempel motregning eller bytteavtaler.

Standarden er foreslått å få virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2016 eller senere.

Høringssvar ønskes levert som e-post til nrs@revisorforeningen.no. Norsk RegnskapsStiftelse vil offentliggjøre innkomne høringssvar på sin hjemmeside http://www.regnskapsstiftelsen.no/. Høringsfristen er 15. mai 2014.