Ikrafttredelse endringer i bokføringsloven

Det er besluttet delt ikrafttredelse av de nylig vedtatte endringene i bokføringsloven. De fleste endringene trer i kraft allerede 1. juli 2012.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Enkelte av de nye kravene kan innebære behov for systemmessige tilpasninger hos de bokføringspliktige. Finansdepartementet har derfor også fastsatt forskriftsbestemmelser som gir de bokføringspliktige anledning til å følge de gamle reglene på disse områdene i en overgangsperiode.

Enkelte bestemmelser i bokføringsloven settes ikke i kraft 1. juli 2012. Dette gjelder endringene hvor det er forutsatt utfyllende forskriftsregulering, herunder kravet om at spesifikasjoner skal utarbeides, adgangen til å velge oppbevaringsmedium og kravet til elektronisk tilgjengelighet. Finansdepartementet arbeider med utfyllende forskrift til disse bestemmelsene, og det tas sikte på å fastsette nødvendige forskriftsendringer i løpet av høsten, slik at lov- og forskriftsendringene kan settes i kraft 1. januar 2013.

Endringer som trer i kraft fra 1. juli 2012 er:

  • § 5 annet ledd ny nr. 3: Krav om spesifikasjon av elimineringer og andre posteringer ved utarbeiding av konsernregnskap. Posteringene må dokumenteres, enten særskilt eller direkte i spesifikasjonen.
  • § 6: Krav om dokumentasjon av kontrollsporet (til erstatning for krav til dokumentasjon av regnskapssystem). I tillegg konkret krav til at dokumentasjon av bokførte opplysninger skal være nummerert eller identifisert på annen måte som gjør det mulig å kontrollere at den er fullstendig.
  • § 11: Presisering om at kravet til dokumentasjon av balansen gjelder for både årsregnskapet og næringsoppgaven. Skattemessige verdier som ikke er dokumentert i øvrige ligningsoppgaver må dokumenteres (dersom avvik fra regnskapsmessige verdier).
  • § 12: All dokumentasjon som er utarbeidet av den bokføringspliktige selv skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.
  • § 13 første ledd nr. 7: Utgående pakksedler eller tilsvarende dokumentasjon som følger varen eller på annen måte sendes til kjøper skal oppbevares i 3,5 år. Kravet gjelder uavhengig av om pakkseddelen er utstedt på papir eller elektronisk.
  • § 14 nytt tredje ledd: Kontrollmyndighetene kan kreve at regnskapsmateriale som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk skal oversettes til et av disse språkene.

I følge den ovennevnte overgangsforskriften kan de bokføringspliktige likevel velge å ikke ta i bruk endringene i bokføringsloven § 5 annet ledd ny nr. 3, § 6 tredje ledd og § 13 første ledd nr. 3 og 7 før første regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2012. I så fall følges bestemmelsene slik de var før endringen. 

Endringer der det foreløpig ikke er bestemt ikrafttredelse:

  • § 5: Bortfall av kravet om fortløpende produksjon av spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, og tilhørende krav om lukking av regnskapsperioder.
  • § 13 annet ledd: Presisering direkte i loven om at originalt regnskapsmateriale kan erstattes ved overføring til andre media (for eksempel ved skanning av papirdokumentasjon), inklusive hjemmel til å stille konkrete krav til oppbevaringsmedium i forskrift.
  • Ny § 13 b: Om elektronisk tilgjengelighet, tidligere regulert i § 13 annet ledd. 

Se her for lovspeil.

Lenker:

 Forarbeider: