Krav til å spesifisere merverdiavgift i salgsdokument - om forståelsen av bokføringsforskriften § 5-1-1, jf. § 5-1-5

Skattedirektoratet er forespurt om hvilke krav bokføringsforkriften stiller i forhold til å spesifisere merverdiavgift på regninger (salgsdokument) som et hotell utsteder.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det er vist til at hoteller har omsetning som skal avgiftsberegnes med forskjellige satser. Konkret spørres det om det er krav om at merverdiavgiften skal angis pr. varelinje eller om det er tilstrekkelig at avgiften oppsummeres pr. avgiftssats.

I uttalelsen legger Skattedirektoratet til grunn at det ikke er et krav om å spesifisere merverdiavgift for hver varelinje. Salgsdokumentet må imidlertid innrettes slik at det ikke er tvil om hvilke varelinjer som skal avgiftsberegnes med hvilke satser, eventuelt varelinjer hvor det ikke skal beregnes merverdiavgift. Derav også kravet i bokføringsforskriften § 5-1-5 om at slikt salg skal fremgå for seg og summeres særskilt. I tillegg angir Skattedirektoratet at følgende alternativer vil oppfylle forskriftens krav:

  1. Salgsdokumentet innrettes slik at alle varelinjer tilknyttet en bestemt avgiftssats spesifiseres sammen, og hvor vederlaget knyttet til disse varelinjene presenteres oppsummert, og med angivelse av merverdiavgift av vederlaget.
  2. Ingen særskilt innretning av salgsdokumentet, men med angivelse av koder for de ulike satsene (for eksempel avgiftssatsen eller en annen kode som tydelig forklares i dokumentet) knyttet til hver varelinje. I tillegg må vederlaget knyttet til den enkelte kode presenteres oppsummert, og med angivelse av merverdiavgift av vederlaget.

For mer, les uttalelsen fra Skattedirektoratet - gjengitt i det påfølgende:

"Om forståelsen av bokføringsforskriften § 5-1-1, jf. § 5-1-5. Utdrag av Skattedirektoratets brev av 2. februar 2010 til en systemleverandør.

(…)

I brevet spør De om hvilke krav bokføringsforkriften stiller i forhold til å spesifisere merverdiavgift på regninger (salgsdokument) som et hotell utsteder. Det er vist til at hoteller har omsetning som skal avgiftsberegnes med forskjellige satser. Konkret spør De om det er krav om at merverdiavgiften skal angis pr. varelinje eller om det er tilstrekkelig at avgiften oppsummeres pr. avgiftssats.

Regelverk

Etter bokføringsforskriften § 5-1-1 skal et salgsdokument bl.a. inneholde en beskrivelse av ytelsens art og omfang, vederlaget og eventuelle merverdiavgift knyttet til transaksjonen.

Etter forskriften § 5-1-5 skal avgiftspliktig og avgiftsfritt salg, samt salg som faller utenfor bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel IV, fremgå hver for seg og summeres særskilt. Det samme gjelder dersom avgiftspliktig omsetning avgiftsberegnes etter forskjellige satser.

Skattedirektoratets vurdering

Overnattings- og serveringstjenester skal avgiftsberegnes med forskjellige avgiftssatser. Slike tjenester skal fremgå for seg og summeres særskilt i salgsdokument, jf. bokføringsforskriften § 5-1-5. En bokføringspliktig kjøper kan trekke fra inngående merverdiavgift på overnattingstjenester til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Tilsvarende fradragsrett er det ikke for serveringstjenester, jf. merverdiavgiftsloven § 8-3 første ledd bokstav a). Det er således av stor betydning for den avgiftsmessige behandlingen hos kjøper at overnattings- og serveringstjenestene blir spesifisert på en nøyaktig måte i salgsdokumentet.

En overnattingsbedrift som selger overnattingstjenester som også inkluderer måltider, må etter vår oppfatning som et minimum spesifisere overnattingstjenesten og de ulike måltidene som inngår i prisen, for eksempel frokost og middag. Dersom det er avtalt pensjonspriser, og avgiftsberegningen skjer etter de prinsipper som følger av merverdiavgiftsforskriften § 5-5-1, er det tilstrekkelig å spesifisere ”rom” og ev. ”hel-” eller ”halvpensjon” samt merverdiavgift knyttet til hver av ytelsene.

Skattedirektoratet legger til grunn at det ikke er et krav om å spesifisere merverdiavgift for hver varelinje. Salgsdokumentet må imidlertid innrettes slik at det ikke er tvil om hvilke varelinjer som skal avgiftsberegnes med hvilke satser, ev. varelinjer hvor det ikke skal beregnes merverdiavgift. Derav også kravet i bokføringsforskriften § 5-1-5 om at slikt salg skal fremgå for seg og summeres særskilt.

Skattedirektoratet legger til grunn at det alternativet til spesifikasjon som er satt opp i Deres brev, med bl.a. angivelse av merverdiavgift for hver varelinje tilfredsstiller kravene i bokføringsforskriften. I tillegg mer vi at følgende alternativ oppfyller forskriftens krav:

  1. Salgsdokumentet innrettes slik at alle varelinjer tilknyttet en bestemt avgiftssats spesifiseres sammen, og hvor vederlaget knyttet til disse varelinjene presenteres oppsummert, og med angivelse av merverdiavgift av vederlaget.
  2. Ingen særskilt innretning av salgsdokumentet, men med angivelse av koder for de ulike satsene (for eksempel avgiftssatsen eller en annen kode som tydelig forklares i dokumentet) knyttet til hver varelinje. I tillegg må vederlaget knyttet til den enkelte kode presenteres oppsummert, og med angivelse av merverdiavgift av vederlaget."