Midlertidig oppbevaring av elektronisk regnskapsmateriale i utlandet

Skattedirektoratet har presisert at oppbevaringspliktig regnskapsmateriale kan oppbevares midlertidig i utlandet også i forbindelse med bokføring fra terminal i Norge mot server i utlandet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Bokføringsreglene har ingen bestemmelser om bokføringssted, kun om oppbevaringssted. I NOU 2002: 20 Ny bokføringslov punkt 8.8.2 skriver lovutvalget om dette:

"Spørsmålet om bokføringssted dreier seg enten om hvor registreringen skjer eller hvor serveren er plassert. Utvalget har lagt til grunn at bokføringssted er der registreringen skjer. Plassering av server er et spørsmål om oppbevaring og behandles i kapittel 11.

Med de krav til oppbevaring som foreslås, er det utvalgets oppfatning at loven ikke bør regulere hvor bokføring skal skje."

Etter bokføringsloven § 13 annet ledd skal regnskapsmateriale som hovedregel oppbevares i Norge. Bokføringsforskriften § 7-5 og forskrift om oppbevaring av elektronisk regnskapsmateriale i andre EØS-land tillater under enkelte forutsetninger oppbevaring av elektronisk regnskapsmateriale i Danmark, Finland, Island eller Sverige. Ut over dette kan den bokføringspliktige i henhold til bokføringsloven § 13 femte ledd søke Skattedirektoratet om dispensasjon til oppbevaring av regnskapsmaterialet i utlandet. For mer informasjon, se Skattedirektoratets artikkel Dispensasjon fra enkelte bestemmelser i bokføringsloven og bokføringsforskriften

Reglene om oppbevaringssted er ikke til hinder for at regnskapsmaterialet kan oppbevares midlertidig i utlandet når bokføringen skjer i utlandet. Bestemmelser om overføring av regnskapsmaterialet for oppbevaring i Norge når regnskapet blir ført i utlandet finnes i bokføringsforskriften § 7-4 første ledd, første punktum:

"Bokføringspliktige som fører regnskap i utlandet skal overføre regnskapsmateriale til oppbevaring i Norge innen en måned etter fastsetting av årsregnskapet og senest sju måneder etter regnskapsårets slutt."

Den bokføringspliktige kan ved enkeltvedtak pålegges å føre og oppbevare regnskapet i Norge dersom den bokføringspliktige vesentlig tilsidesetter bestemmelser i eller i medhold av bokføringsloven, jf. bokføringsforskriften § 7-4 første ledd, annet punktum.

Skattedirektoratet har fått spørsmål om adgangen til midlertidig oppbevaring i utlandet også gjelder i tilfeller hvor bokføringen skjer på en terminal i Norge, men mot en server som er plassert i utlandet. I en uttalelse av 26.04.12 Midlertidig oppbevaring av regnskapsmateriale i utlandet henviser Skattedirektoratet til at selv om bokføringslovutvalget i sin drøfting av bokføringssted har lagt til grunn at bokføringssted er der registreringen skjer, er ikke dette utførlig drøftet i forarbeidene, da utvalget ikke foreslo å stille krav til bokføringssted. Det er heller ikke omtalt særskilt under drøftingen av kravene til oppbevaringssted.

Skattedirektoratet vurderer det slik at når registreringen skjer i Norge mot en server i utlandet, så skjer bokføring dels i Norge (registreringen) og dels i utlandet (oppdateringen i regnskapssystemet). Skattedirektoratet har derfor lagt til grunn at bokføringsforskriften § 7-4 første ledd også kommer til anvendelse i de tilfeller der registreringen helt eller delvis skjer i Norge mot en server i utlandet. Det vil si at fristen for å overføre regnskapsmateriale til oppbevaring i Norge også gjelder i de tilfeller hvor kun deler av regnskapsføringen skjer i utlandet. Etter Skattedirektoratets oppfatning er det heller ikke reelle hensyn som tilsier en annen løsning når deler av regnskapsføringen skjer i utlandet enn når regnskapsføringen fullt ut skjer i utlandet. Bestemmelsen gjelder både når eventuelt skannet dokumentasjon av bokførte opplysninger og spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering blir oppbevart på den utenlandske serveren.