Mulighet til å ikke oppbevare spesifikasjoner for tidligere år

Oppbevaring av spesifikasjoner kan erstattes med oppbevaring av bokførte opplysninger som er nødvendig for å kunne utarbeide slike spesifikasjoner også for tidligere regnskapsår, dersom lukkingsfunksjonaliteten i regnskapssystemet var tilstrekkelig.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finansdepartementet har endret forskrift av 22.06.12 om overgangsregler til lov 22. juni 2012 nr. 35 om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. Ny § 5 i del II lyder som følger:

"Adgangen til å erstatte oppbevaring av spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering med bokførte opplysninger som er nødvendig for å kunne utarbeide slike spesifikasjoner etter bokføringsloven § 13 nr. 2, gjelder for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2012 og for tidligere regnskapsår hvor den bokføringspliktige hadde regnskapssystem som oppfylte kravene til funksjonalitet for lukking av regnskapsperioder etter § 7-6 i forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring."

Kravene til funksjonalitet for lukking av regnskapsperioder finnes som nevnt i bokføringsforskriften ny § 7-6:

"Regnskapsperioder skal lukkes innen fristene som nevnt i bokføringsloven § 7 annet ledd. Lukkingen skal skje på en måte som gir betryggende sikring mot endring eller sletting av bokførte opplysninger.

Det skal foreligge en beskrivelse av regnskapssystemets funksjonalitet for lukking av regnskapsperioder, herunder hvordan lukkingen gir betryggende sikring mot endring eller sletting av bokførte opplysninger. Beskrivelsen skal oppbevares i 10 år etter regnskapsårets slutt.

Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke for bokføringspliktige som oppbevarer utarbeidede spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, jf. bokføringsloven § 13 første ledd nr. 2."

Ytterligere veiledning finnes i norsk bokføringsstandard NBS Sikring av regnskapsmateriale punkt 8.

Endringen innebærer at bokføringspliktige også for tidligere regnskapsår kan slippe å oppbevare ferdig utarbeidede spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, dersom regnskapssystemet også i disse regnkapsårene hadde en funksjonalitet for lukking av regnskapsperioder som tilfredsstiller de nye kravene.