NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak - oppdatert januar 2014 (bl.a. om utbytte)

God regnskapsskikk for små foretak er oppdatert med blant annet omtale av regnskapsføring av tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Kapittel 5.1.1.6 Kapitalnedsettelse med utdeling av penger:

Omtalen av kapitalnedsettelser som ikke er registrert i Foretaksregisteret er oppdatert. Etter endringen skal bare selve nedsettelsesbeløpet (pålydende på aksjene) presenteres på egen linje med negativt fortegn. Overskytende del av nedsettelsesbeløpet regnskapsføres som en reduksjon av overkurs, annen innskutt egenkapital og/eller annen egenkapital i tråd med det selskapsrettslige vedtaket.

Kapittel 5.3.1 Utbytte / Regnskapsmessige konsekvenser for giver:

Det er tatt inn utdypende omtale av hvordan forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap (disponeringen) skal presenteres. Utbytte skal spesifiseres på ordinært utbytte, tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte. Videre skal det spesifiseres hvordan utbyttene er dekket. For tilleggsutbytte (tidligere kalt ekstraordinært utbytte) er det en endring fra tidligere, hvor det fremgikk av kapittel 5.3.3 at slike utbytter ikke skulle inngå i disponeringen, men skulle fremgå i sammenheng med disponeringen.

Kapittel 5.3.3 Tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte:

Det er tatt inn omtale av regnskapsføringen av tilleggsutbytte (tidligere kalt ekstraordinært utbytte) og ekstraordinært utbytte (utbytte basert på en mellombalanse) hos giver. Inntektsføring av tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte er dekket av omtalen i kapittel 5.3.2.

Kapittel 5.5 Klassifisering av udekket underskudd:

Punktet omhandler når udekket underskudd skal og kan dekkes av andre egenkapitalposter, og i hvilken rekkefølge. Annen innskutt egenkapital og overkurs er samlet på samme linje for å angi at selskapet står fritt til å bestemme hvilken av de to postene som eventuelt skal anvendes først.

Kapittel 6.2.1.7.1 Annen kortsiktig gjeld /Avsatt utbytte:

Det er tatt inn at tilleggsutbytter og ekstraordinære utbytter som er besluttet før balansedagen og som står ubetalt på balansedagen inngår i annen kortsiktig gjeld.
Ikrafttredelse:Endringene gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse.