Nytt unntak fra konsernregnskapsplikt

Morselskap som kun har uvesentlige datterselskaper unntas fra plikten til å utarbeide konsernregnskap.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Nytt femte ledd i regnskapsloven § 3-2 ble vedtatt i Lovvedtak 44 (2012-2013), og lyder som følger:

"Et morselskap kan unnlate å utarbeide konsernregnskap hvis samtlige av selskapets datterselskaper både hver for seg og samlet er av uvesentlig betydning, jf. § 3-2 a."

Henvisningen til regnskapsloven § 3-2a gjelder kravet om at årsregnskapet skal gi et rettvisende bilde av den regnskapspliktiges og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Unntaket kommer til anvendelse også for tilfeller hvor et av selskapene i konsernet har aksjer, andeler, grunnfondsbevis eller obligasjoner notert på børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet, jf. endringer i regnskapsloven § 3-2 fjerde ledd annet punktum.

Endringene trer i kraft 01.06.13, med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31.12.12.

Les mer om endringen i Prop. 48 L (2012-2013) kapittel 3.