Omsetningen i revisjonsforetakene øker, men omsetning fra revisjon har sunket

For regnskapsåret 2013 utgjorde omsetning fra klienter som ikke har revisjonsplikt eller kan fravelge revisor 4,2 % av totalomsetningen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Resultatene fra Finanstilsynets dokumentbaserte tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper er offentliggjort. Tilsynet ble gjennomført høsten 2014, og baserer seg på regnskapstall for 2013.

Finanstilsynet trekker frem følgende resultater i sin oppsummering:

For regnskapsåret 2013 utgjorde de samlede inntektene i revisjonsforetakene 11,1 mrd. kroner mot 10 mrd. kroner i 2010.
  • Av inntektene på 11,1 mrd. gjelder 6,8 mrd. kroner revisjon av årsregnskap. Sammenlignet med 2010 er dette en reduksjon på 2,1 prosent.
  • De fem største revisjonsselskapenes andel av inntektene fra revisjon utgjør 67,6 prosent, mot 59,9 prosent i 2010. Markedsandelene til de fem største revisjonsselskapene er økende og utgjorde 50,6 prosent av alle revisjonsoppdrag per 31.12.2013.
  • For regnskapsåret 2013 utgjorde inntektene fra revisjon av årsregnskap for klienter som ikke har revisjonsplikt og fra klienter som kan fravelge revisjon, til sammen 358 mill. kroner. Inntektene for teknisk oppsett av årsregnskap utgjorde 54 mill. kroner og inntektene fra rådgivning 55 mill. kroner fra samme gruppe klienter.
  • Inntektene fra attestasjonsoppdrag og forenklet revisorkontroll av deler av årsregnskap utgjorde 108 mill., noe som er en økning på 96 mill. kroner fra 2010.
  • Inntektene fra rådgivning til andre enn revisjonsklienter utgjorde 2,4 mrd. kroner, som er en økning på 0,8 mrd. kroner fra 2010.
Inntektene må ses i sammenheng med endringen i bestemmelsene om revisjonsplikt som trådte i kraft for regnskapsåret 2011. Per 31.12.2013 var det om lag 186 000 revisjonsoppdrag mot 236 000 revisjonsoppdrag per 31.12.2010.
Også antallet revisorer med oppdragsansvar er redusert. Reduksjonen fra 2010 til 2013 er på ca. 8 prosent. Gjennomsnittlig antall oppdrag for hver revisor var 133 i 2013, mot 151 i 2010.
Antallet revisorer som driver virksomhet i enkeltpersonforetak er fortsatt synkende. Per 31.12.2013 var det 129 enkeltpersonforetak som drev revisjonsvirksomhet. I 2004 var det litt over 400 og i 2010 148. Til de 129 enkeltpersonforetakene er det knyttet 155 årsverk, hvorav 141 er knyttet til revisjon.
72 prosent av revisjonshonorarene er på under 30 000,- kroner per år. Hvor mange av disse klientene som har adgang til å fravelge revisjon, gir ikke det dokumentbaserte tilsynet svar på. Det var ingen vesentlige endringer i antall foretak som har betalt over 500 000,- kroner i revisjonshonorar.
89,5 prosent av revisjonsberetningene for regnskapsåret 2013 var normalberetninger. 8,4 prosent av revisjonsberetningene hadde presiseringer. I 2,1 prosent av beretningene har revisor konkludert med at regnskapet ikke bør fastsettes, tatt forbehold eller ikke har kunnet uttale seg om årsregnskapet.
Les hele rapporten her.