Likestilling i årsberetningen - regnskapsloven er endret

I tillegg er likestillings- og diskrimineringsloven endret, slik at aktivitets- og dokumentasjonsplikten samt redegjørelsesplikten fremkommer der.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I forbindelse med etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten, er det gjort noen endringer i regnskapsloven knyttet til krav til redegjørelse i årsberetningen.

Endringene i likestillings- og diskrimineringsloven medfører en noe økt aktivitetsplikt for alle arbeidsgivere i forhold til sammensatt diskriminering, i tillegg til en presisering av plikten til å forebygge seksuell trakassering. Sammensatt diskriminering betyr at arbeidsgivere skal rette særlig oppmerksomhet mot forhold som kan føre til diskriminering på flere diskrimineringsgrunnlag samtidig.  

I tillegg er den lovbestemte arbeidsmetoden som tidligere gjaldt for offentlige virksomheter og for private virksomheter med mer enn 50 ansatte, utvidet til også å gjelde arbeidsgivere i private virksomheter som jevnlig sysselsetter mellom 20 og 50 ansatte. Dette gjelder når en av arbeidslivets parter i virksomheten krever det.

Endringer i regnskapsloven

Endringene i regnskapsloven er ulik for øvrige og store foretak.

Øvrige foretak

Kravet i regnskapsloven om å redegjøre for den faktiske tilstanden og tiltak som er iverksatt og planlagt iverksatt for å fremme likestilling fjernes med lovendringen.

Det utvidede kravet for øvrige foretak som sysselsetter mer enn 50 ansatte blir fra samme tidspunkt fjernet fra regnskapsloven. Redegjørelsesplikten vil nå i stedet fremkomme av likestillings- og diskrimineringsloven. 

Store foretak

Ordlyden i bestemmelsen om redegjørelse om samfunnsansvar for store foretak (rskl § 3-3c) er endret slik at «likestilling og ikke-diskriminering» fremkommer i lovteksten. Dette innebærer ifølge Innst. 335L (2018-2019) ikke en endring av gjeldende lovforståelse, slik at pliktene er de samme som tidligere.

Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven

Nedenfor oppsummeres kort pliktene for ulike virksomheter. Vi anbefaler at arbeidsgiverne setter seg inn i de ulike kravene i likestillings- og diskrimineringsloven for sin kategori.

Det lovfestes at styret i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal sørge for at plikten til aktivt likestillingsarbeid samt redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven (§ 26 og 26a) og regnskapsloven (§ 3-3c) oppfylles.

Private virksomheter med færre enn 20 ansatte

Virksomhetene i denne kategorien har en aktivitets- og dokumentasjonsplikt som er noe utvidet fra tidligere. Dokumentasjonsplikten er enklere enn for foretak med flere ansatte.

Dokumentasjonsplikten innebærer en plikt til å utarbeide dokumentasjon om utført likestillingsarbeid i virksomheten inkludert en plikt til å oppbevare denne dokumentasjonen. Virksomheter i denne kategorien har ingen redegjøringsplikt.

Private virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte

Virksomhetene i denne kategorien får en utvidet aktivitets- og dokumentasjonsplikt tilsvarerende private virksomheter med færre enn 20 ansatte. I tillegg får disse virksomhetene en utvidet aktivitets- og dokumentasjonsplikt samt redegjørelsesplikt når en av arbeidslivets parter i virksomheten krever det. Se mer om disse pliktene i avsnittet «Virksomheter med mer enn 50 ansatte og alle offentlige virksomheter».

Virksomheter med mer enn 50 ansatte og alle offentlige virksomheter

Virksomheter i denne kategorien har utvidet aktivitets- og dokumentasjonsplikt.  Den utvidede aktivitetsplikten i § 26, annet ledd innebærer følgende:

  • undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling,
  • analysere årsaken til identifiserte risikoer
  • iverksette tiltak og bidra til økt likestilling og mangfold
  • vurdere resultater av arbeidet som er gjort

Disse virksomhetene har i tillegg en redegjørelsesplikt. Det fremgår i Innst. 335L (2018-2019) at formålet med redegjørelsesplikten er å «skjerpe oppmerksomheten rundt likestilling og skape mer systematisk tilnærming til likestillingsarbeidet i virksomheten og (…) sikre at aktivitetsplikten blir fulgt opp.»

Redegjørelsesplikten innebærer en plikt for arbeidsgivere til å redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten og hva de gjør for å oppfylle aktivitetsplikten.

Redegjørelsen skal gis i årsberetningen eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument. Dersom redegjørelsen gis i annet offentlig dokument og foretaket har plikt til å levere årsberetning skal det fremgå av årsberetningen hvor dokumentet er offentlig tilgjengelig.

Offentlige virksomheter som ikke er pålagt å utarbeide årsberetning skal ta redegjørelsen inn i årsrapport eller annet offentlig dokument.

Ikrafttredelse og kilde

Endringene trer i kraft fra 1.1.2020

Lovvedtak 85 (2018-2019)