Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.14

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 31.12.14. Beregningsforutsetningene er vesentlig endret i løpet av 2014 som følge av utviklingen i rentemarkedene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Følgende forutsetninger legges til grunn pr. 31.12.14 (tall pr. 31.08.14 i parantes):

Veiledende forutsetninger  31.12.14 31.08.14 
Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF)  2,3 %  3,0 %
Diskonteringsrente statsobligasjoner  2,0 %  2,7 %
Forventet avkastning ved plassering i livselskap (NRS 6)  Ca. 3,2 %  Ca. 3,8 %
Gjennomsnittlig lønnsvekst inklusive karrieretillegg  Ca. 2,75 %  Ca. 3,25 %
Regulering av pensjoner under opptjening i folketrygden  Ca. 2,5 %  Ca. 3,0 %
Pensjonsregulering (min./maks.) for ordn. etter foretakspensj. loven  Ca. 0,0 %/2,5 %  Ca. 0,1 %/3,0 %
Pensjonsregulering i offentlige ordninger  Ca. 1,75 %  Ca. 2,25 %
Regulering av oppsatte rettigheter i offentlige/offentliglike ordninger  Ca. 2,5 %  Ca. 3,0 %
Forventet inflasjon  Ca. 1,5 %  Ca. 1,75 %

Norsk RegnskapsStiftelse skriver følgende på sine hjemmesider:

"Bruk av skjønnsmessige forutsetninger i veiledningen
Det er stor grad av usikkerhet og skjønn knyttet til fastsettelsen av beregningsforutsetningene. Usikkerheten gjelder særlig grunnlaget for anslagene på inflasjon og reallønnsutvikling, herunder den innvirkning disse parameterne har på øvrige beregningsforutsetninger, og de skjønnsmessige vurderinger som er gjort i denne sammenheng.

NRS anser at fastsettelse av den langsiktige inflasjonskomponenten er særlig utfordrende. Med bakgrunn i oppfatningen av markedets inflasjonsforventning anslås den langsiktige inflasjonskomponenten skjønnsmessig til ca. 1,5 %, selv om SSB og Norges Bank synes å forvente et høyere inflasjonsnivå på kortere sikt.

Estimatet på forventet reallønnsvekst i veiledningen gjenspeiler forventninger fra SSB og Norges Bank tre år frem i tid samt kravet til konsistens mellom utviklingen i langsiktig realrente og langsiktig reallønnsvekst. Basert på disse forventningene har NRS utarbeidet en kurve på forventet utvikling i reallønnsveksten. Utviklingen lenger enn tre år frem i tid er basert på NRS sitt skjønn. Se figur i vedlegg 3. Andre kan ha en annen oppfatning av denne utviklingen, og utviklingen av reallønnsveksten vil dessuten kunne være ulik fra foretak til foretak.

Nødvendigheten av at foretaket gjør selvstendige vurderinger

Beregningsforutsetningene i veiledningen utgjør kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger i forbindelse med fastsettelsen av egne forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på sin egen konkrete vurdering av forventet økonomisk utvikling samt forhold i den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene. Brukerne av veiledningen anmodes å lese bakgrunnen for fastsettingen av de anbefalte forutsetninger i veiledningen.

Evaluering av veiledningens fremtid

Over tid har graden av skjønnsanvendelse i fastsettelsen av pensjonsforutsetningene blitt stadig mer fremtredende. Som følge av denne utviklingen har NRS besluttet å ta opp til vurdering på et møte 16. mars om det er hensiktsmessig å fortsette med oppdatering av veiledningen eller om denne delen av NRS virksomhet bør avvikles. Interessenter som har synspunkter på dette som de ønsker å formidle til NRS, kan sende disse til nrs@revisorforeningen.no innen 2. mars."

Aktuelle kurs

Nettkurs
  • Finansregnskap 4
    Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
  • Finansregnskap 1
    Klokke Created with Sketch.
  • Rettslære 2,5
    Klokke Created with Sketch.