Opprydding i bokføringsforskriften

De endringene i bokføringsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2014 er ryddet opp i på en del punkter, i forhold til ordlyden slik den opprinnelig ble fastsatt av Finansdepartementet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I vår artikkel "Endringer i bokføringsforskriften" (3. juli 2013) redegjorde vi for de endringene i bokføringsforskriften som ble vedtatt av Finansdepartmentet 28. juni 2013 med ikrafttredelse 1. januar 2014. NARF sendte 8. oktober 2013 et brev til Finansdepartementet hvor vi blant annet påpekte enkelte feil i den vedtatte forskriftsteksten, de fleste uten materiell betydning. I den endringsforskriften av 19. desember 2013 som nå har trådt i kraft er de vesentligste feilene rettet opp, og det er i tillegg gjennomført enkelte andre endringer:

Endringer med materielt innhold:

  • Bokføringsforskriften § 5-5-1 fjerde ledd er endret, slik at det kun er krav om angivelse av arbeidsgiver som kjøper i kjøpsdokumentet ved utlegg gjort av ansatte dersom kjøpet gjelder varer eller tjenester beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i vare- eller tjenesteproduksjon og vederlaget overstiger kr. 1 000 inklusive MVA. I opprinnelig endringsforskrift gjaldt kravet alle kjøp over kr. 1 000, uavhengig av formål/bruksområde.
  • Det fulgte av opprinnelig endringsforskrift § 8-2-5 første ledd at det var unntak fra kravet til oppbevaring av opprinnelige timelister i bygge- og anleggsvirksomhet blant annet dersom det er tatt forbehold i revisjonsberetningen for foregående regnskapsår med hensyn til om ledelsen har sørget for en ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av reggnskapsopplysninger. Dette er nå endret til at det er unntak fra oppbevaringskravet dersom det ikke er tatt slikt forbehold. I endelig endringsforskrift er det i tillegg tatt inn at unntaket ikke gjelder dersom det er tatt forbehold i revisjonsberetningen for foregående regnskapsår om at regnskapet ikke bør fastsettes slik det foreligger.

Endringer uten materielt innhold:

  • I § 5-1-3 nytt femte ledd og ny § 5-4-6 gis det en adgang for konkursbo som ikke er næringsdrivende til å unnlate nummerering av salgsdokumenter etter § 5-1-3, jf. § 5-1-1 første ledd nr. 1. I opprinnelig endringsforskrift var det i tillegg spesifisert at slike konkursbo skal utforme salgsdokumentasjonen slik at det fremgår hvilke eiendeler som er realisert. Dette tillegget er fjernet i endelig endringsforskrift, men kravet gjelder like fullt. Ut over unntaket for nummerering gjelder samtlige krav til innhold i salgsdokumenter også for konkursbo, herunder kravet i § 5-1-1 første ledd nr. 3 om å angi ytelsens art og omfang.
  • I opprinnelig endringsforskrift var § 5-2-6 om tidspunkt for utstedelse av salgsdokument ved anbud og lignende ikke opphevet, selv om nye regler på området var inntatt i § 5-2-4 om løpende levering av varer og tjenester. Det var motstrid mellom bestemmelsene, og Bokføringsstandardstyret hadde også foreslått at § 5-2-6 skulle oppheves når § 5-2-4 ble endret. I endelig endringsforskrift er § 5-2-6 opphevet. Det er da på det rene at ved anbudsarbeider og lignende skal det som hovedregel utstedes salgsdokumenter senest en måned etter utløpet av hver alminnelige oppgavetermin for MVA; det er normalt ikke anledning til å utsette faktureringen ytterligere selv om dette skulle følge av avtale mellom partene.
  • Som en følge av at § 5-2-6 er opphevet, har de påfølgende bestemmelsene fått nytt paragrafnummer. Tidligere § 5-2-7 Forskuddsfakturering har blitt § 5-2-6, § 5-2-8 Kreditnota har blitt § 5-2-7 og § 5-2-9 Dispensasjon har blitt § 5-2-8. Ny bestemmelse om filformat ved elektronisk utstedelse av salgsdokumenter var i opprinnelig endringsforskrift § 5-2-10, men har i endelig endringsforskrift blitt § 5-2-9.
  • Tidligere lå bestemmelser om dokumentasjon av medgått tid og dokumentasjon av timebestillinger i tjenesteytende næringer i § 8-4-1 og § 8-4-2. For å vise at disse bestemmelsene er generelle og ikke bransjespesifikke, foreslo Bokføringsstandardstyret å flytte dem til delkapittel 5. I opprinnelig endringsforskrift ble dette gjennomført ved en flytting til delkapittel 5-4 Unntak fra kravene om dokumentasjon av kontantsalg, som § 5-4-1 og § 5-4-2. Dette var ulogisk, all den tid kravene til dokumentasjon av medgått tid og dokumentasjon av timebestillinger ikke var unntak fra kontantsalgsreglene, og i endelig endringsforskrift er derfor § 8-4-1 Dokumentasjon av medgått tid flyttet til § 5-14 (i stedet for § 5-4-1), mens § 8-4-2 Dokumentasjon av timebestillinger er flyttet til § 5-15 (i stedet for § 5-4-2). Henvisninger til disse bestemmelsene i § 7-3 om oppbevaringstid, § 8-1-2 om timelister i bygge- og anleggsvirksomhet og § 8-3-3 om timebestillinger i frisørvirksomhet og skjønnhetspleie er endret tilsvarende.
  • Som en følge av at reglene om dokumentasjon av medgått tid og dokumentasjon av timebestillinger ble flyttet i forhold til opprinnelig endringsforskrift, har de etterfølgende bestemmelsene fått nye paragrafnumre i endelig endringsforskrift. § 5-4-3 Ambulerende og sporadisk kontantsalg er nå § 5-4-1, § 5-4-4 Oppsøkende salg til publikum er § 5-4-2, § 5-4-5 om salg fra automater er nå § 5-4-3, § 5-4-6 Salg fra andre ubetjente salgssteder enn automater er nå § 5-4-4, § 5-4-7 Dagsoppgjør mv. er nå § 5-4-5, § 5-4-8 Unntak for konkursbo er nå § 5-4-6 og § 5-4-9 Dispensasjon er nå § 5-4-7.
  • Det er presisert i § 5-5-1 tredje ledd at dersom kjøper ikke angitt med navn i kjøpsdokumentet, og heller ikke kan identifiseres gjennom bruk av betalingskort, skal formålet med eller bruksområdet for varene og tjenestene klart fremgå av dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal også dateres og signeres. Tidligere var ikke betaling med betalingskort nevnt, men bestemmelsen ble likevel forstått på samme måte som ordlyden nå tilsier.
  • I opprinnelig endringsforskrift var ny bestemmelse om papir- og trykkvalitet  § 5-14. § 5-13 var dog ikke i bruk, og i endelig endringsforskrift har bestemmelsen om papir- og trykkvalitetderfor blitt § 5-13. I forskriftsteksten står det i endelig endringsforskrift at kravet også gjelder ved dokumentasjon av balansen, ikke ved utstedelse av balansen som det sto i opprinnelig endringsforskrift.
  • Opprinnelig endringsforskrift § 8-1-5 nytt tredje ledd om oppbevaring av bokførte opplysninger som grunnlag for utarbeidelse av prosjektregnskap i bygge- og anleggsvirksomhet henviste til § 7-5 for bestemmelser om lukking av regnskapsperioder. I endelig endringsforskrift er dette rettet til § 7-6.

Gjeldende bokføringsforskrift pr. 1. januar 2014 finner du i sin helhet her.