Rapport fra tematilsyn - revisors rådgivning til revisjonsklienter

Målet med tematilsynet i 2011 har vært å undersøke hvordan de store revisjonsselskapene har innrettet seg og praktiserer rådgivning i forhold til uavhengighetsreglene i revisorlov- og forskrift.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

For de kontrollerte konkluderer rapporten med at det har vært en vesentlig nedgang i omfang av tilleggstjenester til egen revisjonsklient i forhold til forrige tematilsyn om samme problematikk i 2002/2003. Finanstilsynet viser til presiseringer i regelverket samt generell fokus på viktigheten av å sikre revisors uavhengighet, som forklaringsfaktorer for utviklingen. Videre er nåsituasjonen heller at revisors tjenester består i å utrede ulike alternativer for revisjonsklienten, som selv foretar valg ut fra egne behov og strategivurderinger, fremfor å gi direkte råd og anbefalinger. Finanstilsynet bemerker det som positivt.

På den annen side etterlyser Finanstilsynet bedre dokumentasjon for tilleggstjenestene. Finanstilsynet skriver:

"Det er til dels omfattende dokumentasjonskrav knyttet til revisjonsvirksomhet, også ved levering av rådgivning og andre tjenester til revisjonsklient. Dokumentasjonskravet gjelder ikke bare tjenestenes innhold og resultat, men også de vurderinger som gjøres om tjenesten har betydning for revisors uavhengighet og objektivitet. En slik vurdering skal gjøres før oppdraget aksepteres, under utførelsen av oppdraget, og etter at oppdraget er utført. Revisjonsselskapene har innført retningslinjer og rutiner som skal sikre dette, og det nyttes datasystemer i gjennomføringen. Det er Finanstilsynet generelle inntrykk at grunnlaget for oppdragsansvarlig revisors vurdering og godkjenning av tilleggstjenesten ble for svakt dokumentert i systemene. Det samme gjelder oppdragsansvarlig revisors vurdering av om det under utføringen av tjenesten eller resultatet av denne oppsto forhold som kunne ha betydning for revisors uavhengighet og objektivitet."

Vedlegg:

Rapport tematilsyn 2011 - Revisors rådgivning til revisjonsklienter