Regnskapsføring av AFP - vurdering fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har på forespørsel fra Finansdepartementet vurdert regnskapsmessig behandling av ny AFP. Vurderingen har sin bakgrunn i henvendelse fra NHO til Finansdepartementet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finanstilsynet påpeker at foretakene har en reell økonomisk forpliktelse som følge av avtalen om ny AFP-ordning. Finanstilsynet er av den oppfatning at det må tilstrebes at denne forpliktelsen regnskapsføres i balansen. Slik Finanstilsynet ser det er det imidlertid lite trolig at foretakene vil ha tilstrekkelig informasjon til å innregne en forpliktelse i årsregnskapet for 2010. Hvorvidt grunnlag foreligger for balanseføring i 2011 eller senere, er betinget av at det finnes en konsekvent og pålitelig allokeringsnøkkel og at Fellesordningen fremskaffer det nødvendige datagrunnlaget.

Vidar Nilsen, leder av Regnskapsstiftelsens fagutvalg for pensjoner, sier at disse konklusjonene er helt i tråd med Regnskapsstiftelsens uttalelse fra mars 2010. I likhet med Finanstilsynet, vil Regnskapsstiftelsen særlig fremheve at det kun er Fellesordningen som i praksis vil være i stand til å foreta en pålitelig måling av ordningen samtidig som det er viktig at forpliktelsen reflekteres i medlemsforetakenes regnskaper. Finanstilsynets uttalelse er et sterkt signal til Fellesordningen om å bidra aktivt slik at medlemsforetakenes regnskaper kan reflektere deres reelle forpliktelser i tråd med regnskapsloven sier Vidar Nilsen. De organisasjonene som står bak Fellesordningen - NHO, LO, Spekter med flere – har også et klart ansvar for å følge opp at Fellesordningen fremskaffer de nødvendige tallene.

(Kilde: Norsk RegnskapsStiftelse.)