Regnskapslovutvalget har lagt frem delutredning II

Lovutvalget foreslår blant annet at små foretak ikke lenger skal ha plikt til å utarbeide årsberetning.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Andre sentrale forslag fra utvalget er anledning til fritt valg av regnskapsår, begrenset regnskapsplikt for små foretak som ikke omfattes av EUs regnskapsdirektiv og at norsk deltakelse i internasjonal regnskapsutvikling gjennom IASB og EU bør styrkes.  

Hovedformålet med utredningen av ny regnskapslovgivning i Norge er å gjennomføre kommende EØS-regler som svarer til EUs regnskapsdirektiv. Den første delutredningen fra regnskapslovutvalget ble lagt frem 26. juni 2015. Den andre delutredningen tar for seg en rekke enkelttemaer som utfyller dette lovforslaget. Regnskapslovutvalget presenterer i sin pressemelding enkelte sentrale forhold som omhandles i delrapport II:

Årsberetning

Små foretak skal etter forslaget ikke lenger ha plikt til å utarbeide årsberetning. Alle andre næringsdrivende regnskapspliktige foretak skal fortsatt ha plikt til å utarbeide årsberetning, men med betydelig differensiering:

  • Alle foretak som ikke er små, skal gi en generell redegjørelse for virksomheten som blant annet skal inneholde en analyse av periodens resultat og opplysninger om eventuell usikkerhet ved fortsatt drift. Disse regnskapspliktige skal også gi en del foretaksspesifikke opplysninger, herunder om fremtidsutsikter, forskning og utvikling, finansiell risiko, arbeidsmiljø, ytre miljø mv.
  • Børsnoterte foretak blir pålagt å gi en redegjørelse om foretaksstyring. Svært store foretak, med mer enn 500 ansatte, blir i tillegg pålagt å gi annen forklarende og beskrivende informasjon, som blant annet omfatter rapportering om samfunnsansvar.

Regnskapsår og frist for innsendelse av årsregnskap

Utvalget foreslår at de regnskapspliktige fritt skal få bestemme sitt regnskapsår, såfremt endringen meldes til Regnskapsregisteret før regnskapsåret begynner. For å kunne endre i løpet av et allerede påbegynt regnskapsår, må det imidlertid søkes om tillatelse.

Frist for innsendelse av årsregnskapet til Regnskapsregisteret settes i forslaget til seks måneder etter balansedagen, og det skal påløpe gebyr for forsinket innsendelse fra det tidspunktet innsendingsfristen brytes.

Begrenset regnskapsplikt for små foretak som ikke omfattes av regnskapsdirektivet

Utvalget konkretiserer i delutredning II regnskapsplikten for enkelte særlige kategorier av regnskapspliktige, herunder forslaget om begrenset regnskapsplikt for små regnskapspliktige næringsdrivende foretak som ikke omfattes av regnskapsdirektivet. Dette er en stor gruppe foretak, som etter forslaget vil kunne nøye seg med å offentliggjøre noen hovedtall fra næringsoppgaven.

Norsk deltakelse i internasjonal regnskapsutvikling

Med henvisning til at de internasjonale regnskapsstandardene IFRS er en del av norsk rett gjennom internasjonale avtaler, anbefaler utvalget at staten støtter opp om arbeidet i det i standardsettende organet IASB (International Accounting Standards Board). Utvalget sier videre at EU-systemet er den eneste reelle kanalen for norsk innflytelse på internasjonal regnskapsutvikling og tilrår derfor mer norsk aktivitet i de fora vi blir invitert til.