Regnskapsstandardstyrets årsrapport for 2014

Årsrapporten gir en oversikt over endringer i standarder, høringsutkast, veiledninger og uttalelser det siste året. Også prosjekter i arbeid og arbeidsplaner omtales.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse har publisert sin årsrapport for 2014. Denne erstatter de tidligere årlige statusrapportene. På regnskapsstiftelsens hjemmesider oppsummeres året slik:

Årsrapporten fokuserer naturlig nok på høringsutkast ny norsk regnskapsstandard og veien videre. Regnskapsstandardstyret skriver om dette:

"I april 2014 publiserte NRS høringsutkast til ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak basert på IFRS for SMEs, men tilpasset norske forhold. NRS mottok 74 høringssvar, hvor de fleste i hovedsak støtter NRS sin strategi. Sett i lys av at Kongen i statsråd den 19 september 2014 oppnevnte et utvalg som skal utrede regnskapsloven, har mange høringsinstanser gitt uttrykk for at ny norsk regnskapsstandard bør koordineres med revidert regnskapslov.

Innholdet i og ikrafttredelse av regnskapsstandarden vil bli tilpasset revidert regnskapslov, slik at regnskapsstandarden trer i kraft fra og med samme tidspunkt som endringene i regnskapsloven gjøres gjeldende. RSS vil så langt som mulig arbeide med den nye standarden parallelt med regnskapslovutvalgets arbeid og ta hensyn til foreslåtte endringer i regnskapsloven i sitt arbeid med regnskapsstandarden. NRS vil legge ut et nytt utkast til norsk regnskapsstandard ut på høring før standarden fastsettes. I påvente av den nye standarden vil det ikke bli prioritert å oppdatere eller gjøre andre endringer i de eksisterende standardene.

Høringsutkast til norsk regnskapsstandard er ikke å anse som en autoritativ kilde til gjeldende norsk god regnskapsskikk selv om reglene i stor utstrekning er videreført. Løsninger må frem til fastsettelse av ny norsk regnskapsstandard fortsatt bygge på nåværende god regnskapsskikk."

Aktuelle kurs

Nettkurs
  • Bokføring 7
    Klokke Created with Sketch.