Retningslinjer om bokføringspålegg og ileggelse av betinget tvangsmulkt ved overtredelse av bokføringslovgivningen

Skattedirektoratet har utarbeidet retningslinjer om bokføringspålegg og ileggelse av betinget tvangsmulkt ved overtredelse av bokføringslovgivningen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Bestemmelsene om bokføringspålegg og tvangsmulkt er fastsatt i ligningsloven, merverdiavgiftsloven og skattebetalingslovene av 1952 og 2005 ved lov av 14. desember 2007 nr. 100 med virkning fra 1. januar 2008.

I tillegg til formalitetene rundt bokføringspålegget/tvangsmulkten inneholder retningslinjene også enkelte typetilfeller/eksempler på når det er grunnlag for å gi bokføringspålegg.  Blant eksempler som normalt vil medføre bokføringspålegg er det nevnt manglende klokkeslett på summeringsstrimler fra kassaapparat,  jf. bokføringsforskriften § 5-3-2. En slik feil reduserer muligheten for inntektskontroll. Andre nevnte eksempler på feil som normalt bør føre til bokføringspålegg er manglende kunde- og leverandørspesifikasjon, manglende eller uriktig utfylt varetellingsliste, manglende nummerering av salgsdokument og manglende dokumentasjon av privatuttak.

Manglende kontrollerbarhet og manglende kontrollspor er et annet eksempel på feil som vil medføre bokføringspålegg, jf. bokføringsloven § 4 nr. 7 og § 10 annet ledd.

Et eksempel på en mindre formalfeil hvor bokføringspålegg i følge retningslinjene normalt ikke bør gis, kan være at salgsdokumentene mangler opplysninger om betalingsforfall, jf. bokføringsforskriften § 5-1-1 nr. 6. Skattedirektoratet legger imidlertid til grunn at også slike mindre formalfeil skal kunne omtales overfor den bokføringspliktige, men da mer som en anmodning om å korrigere bokføringen i samsvar med lovgivningen.

Når det gjelder brudd på andre lover og regler enn bokføringsloven, f.eks. brudd på aksjeloven eller regnskapsloven, direkte eller indirekte, presiseres det at slike ikke kan gi grunnlag for bokføringspålegg eller tvangsmulkt selv om bruddene har resultert i feil eller mangelfull rapportering av inntekt eller avgift. 

Vedlegg:

Retningslinjer om bokføringspålegg og ileggelse av betinget tvangsmulkt ved overtredelse av bokføringslovgivningen