Revidert veiledning levealdersjustering

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen om levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Norsk RegnskapsStiftelse skriver på sine hjemmesider at den reviderte veiledningen er justert knyttet til tidspunkt for innregning av effekten av levealdersjusteringen for årskullene født i 1954 og senere. Regnskapsstiftelsen skriver videre:

"Effekten av levealdersjusteringen har så langt (innen august 2014) ikke vært innregnet, i tråd med uttalelsen fra NRS i 2010 'Når og hvordan virkninger av endringer i offentlige tjenestepensjonsordninger og offentlig AFP skal regnskapsføres'. Hva som ansees som en planendring er en skjønnsmessig vurdering. I veiledningen fra august kom NRS etter en fornyet vurdering til at innføringen av levealdersjusteringen regnskapsmessig er å anse som en separat planendring, noe som medfører at effekten av levealdersjusteringen skal regnskapsføres. Det ble da lagt til grunn at effekten av levealdersjustering som særskilt planendring skulle innregnes i 2014.

NRS har etter en fornyet vurdering kommet til at omtalen av tidspunktet for regnskapsføring endres som følger:

Under IFRS innregnes effekten av levealdersjusteringen som en separat planendring som har skjedd i samsvar med kriteriene i IAS 19.103. Om virkningen av planendringen skal innregnes i 2014-regnskapet eller anses som et forhold som gjelder et tidligere år må den regnskapspliktige selv ta stilling til i samsvar med kravene i IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil.

Etter GRS utgjør uttalelsen fra NRS i 2010 samt denne veiledningen en fortolkning av NRS 6. Anbefalinger anvendes generelt som god regnskapsskikk fra og med tidspunktet for anbefalingen. Levealdersjusteringen innregnes derfor som en planendring i 2014. Virkningen kan alternativt regnskapsføres retrospektivt ved å innregne effekten av endringen i inngående balanse i sammenligningstallene. For et foretak som avlegger regnskap for kalenderåret og har ett års sammenligningstall, innebærer dette at effekten innregnes mot egenkapitalen 1. januar 2013.

Innholdet i veiledningen er videre omstrukturert og justert på enkelte punkter for å klargjøre hva som er ment."