Revisor ansatt i regnskapsbyrå kan ikke attestere innskutt aksjekapital

Som følge av endringer i revisjonsplikten har NARF fått spørsmål om revisor ansatt i regnskapsbyrå kan attestere for innskutt aksjekapital og åpningsbalanse i aksjeselskaper som fravelger revisor. Uavhengighetsreglene er til hinder for dette.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det følger av aksjeloven § 2-8 at stiftere av aksjeselskap skal utarbeide åpningsbalanse. Registrert eller statsautorisert revisor skal i henhold til samme paragraf avgi en erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. I aksjeloven § 2-18 er det tilsvarende bestemt at revisor skal bekrefte overfor Foretaksregisteret at aksjeinnskudd er ytet fullt ut.

I aksjeloven er det ikke regulert nærmere hvilke revisorer som kan avgi erklæringer som nevnt, ut over at denne må være statsautorisert eller registrert revisor. Samtidig er det mange regnskapsbyråer som drives av eller har ansatt statsautorisert eller registrert revisor. Når nystiftede aksjeselskaper nå velger å ikke underlegge seg revisjon, har det vært et betimelig spørsmål om regnskapsbyråers ansatte revisorer kan påta seg attestasjonsarbeidet.

Det er god revisjonsskikk SA 3802 som regulerer revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen, og som dermed er aktuell her. Av denne fremgår det at standarden skal brukes både når arbeidet utføres som valgt revisor og særskilt oppnevnt revisor i det aktuelle tilfelle. SA 3802 bygger videre på prinsipper inntatt i SA 3000. I denne legges det til grunn at praktiserende revisorer må overholde kravene i God revisorskikk og DnRs etiske regler. Det er i det siste regelverket et klart svar fremkommer.

DnRs etiske regelverk pkt 290.1 sier at ved attestasjonsoppdrag er det i allmennhetens interesse, og følgelig et krav i det etiske regelverket, at ”medlemmer av oppdragsteam, revisjonsselskaper og, hvis relevant, samarbeidende selskaper” er uavhengig av attestasjonsklientene. Som regnskapsfører anses man i denne sammenheng ikke for å være uavhengig av kunden. Dette medfører at uavhengighetsreglene er i veien for at revisor ansatt i regnskapsbyrå som skal føre regnskap for det aktuelle selskapet ikke kan utarbeide attestasjonen.

Hva så med attestasjonsoppdrag for selskaper regnskapsbyrået ikke skal føre regnskap for? Etter vår vurdering er det et tilleggskrav at revisor som skal utføre slike attestasjonsoppdrag er praktiserende revisor, med dertil hørende forsikringsordning mv. En slik betingelse er lagt inn, slik vi ser det, som en grunnleggende forutsetning i både aksjeloven og det etiske regelverket. Dette gjør at revisorer som ikke har revisjonsoppdrag etter revisorloven, ikke kan påta seg attestasjonsoppdrag. Dermed kan heller ikke regnskapsbyråer som ikke har revisjonsoppdrag, tilby attestasjonsoppdrag som nevnt.