Revisors engasjementsbrev med oppsigelsesklausul

I forbindelse med endringene i revisjonsplikten har Revisorforeningen utarbeidet et nytt eksempel på engasjementsbrev for revisjonsoppdrag. Det nye engasjementsbrevet inneholder egne klausuler om oppsigelse av revisor.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ordlyden i oppsigelsesklausen i eksemplet er som følger:

"Revisjonsoppdraget løper inntil det blir sagt opp enten av [kunden] eller av oss.

Oppsigelse som varsles innen 30. juni, får virkning for vår revisjon av årsregnskapet for inneværende regnskapsår. Ved oppsigelse innen 30. juni vil medgåtte timer for utført arbeid frem til oppsigelsestidspunktet bli fakturert.

Oppsigelse som varsles etter 30. juni innebærer at oppdraget for dette regnskapsåret skal fullføres og opphører når vår revisjonsberetning til årsregnskapet er avgitt i det påfølgende år.

Oppsigelse må skje skriftlig.

Bestemmelsene i revisorloven § 7-1 om revisors rett og plikt til å si fra seg et revisjonsoppdrag gjelder i tillegg til det som er avtalt om oppsigelse."

Det gjøres oppmerksom på at det er opp til den enkelte revisor å avgjøre om det skal inntas en oppsigelsesklausul i engasjementsbrevet, og hvilke betingelser om oppsigelsestidspunkt og godtgjørelse som i så fall skal benyttes.

På generelt grunnlag  oppfordres alle som har revisor til å lese nøye gjennom hele engasjementsbrevet fra revisor, og eventuelt diskutere klausulene med revisor dersom disse ikke er i tråd med forventningene.

Dersom fravalg av revisor vurderes etter reglene i aksjeloven § 7-6, er det viktig å være klar over eventuelle oppsigelsesklausuler i revisors engasjementsbrev, og vurdere hvordan disse påvirker fravalget.