Salg av kunst mv. ved mellommann (formidler) - dokumentasjon av kontantsalg

I brev av 21. mars 2006 konkluderer Skattedirektoratet med at en kunstner / kunsthåndverker skal benytte kassaapparat ved kontantsalg fra eget utsalgssted, samt ved ambulerende salg som overstiger 3 G.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Når det gjelder salg av kunst / kunsthåndverk gjennom en gallerist eller annen mellommann (formidler), legges det derimot til grunn at slikt salg kan dokumenteres med daterte forhåndsnummererte salgsbilag, utferdiget i samsvar med bokføringsforskriften §§ 5-1 flg.

En kunstner (eventuelt kunsthåndverker) som selger kunst fra eget galleri / butikk mot kontant betaling, herunder kortbasert betaling, har kontantsalg og dermed plikt til å benytte kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system på utsalgsstedet. Dersom kunstneren også reiser rundt og deltar på utstillinger, messer eller lignende, driver hun ambulerende salg og unntaket i bokføringsforskriften § 5-4 første ledd kan komme til anvendelse. Dersom det ambulerende kontantsalget overstiger 3 G, må kunstneren, i likhet med andre som driver ambulerende kontantsalg, benytte kassaapparat. Dette kan for eksempel være små tradisjonelle kassaapparat, eller en bankterminal med kassafunksjonalitet.

Når det gjelder kontantsalg som skjer i eget navn og for egen regning, men via en mellommann (for eksempel en gallerist), kommer dette imidlertid etter Skattedirektoratets oppfatning i en særstilling. I slike tilfeller kan galleristen selv ha kontantsalg (salg av kunstverk eller andre salgsvarer i eget navn, herunder kommisjon), og gjennom dette være forpliktet til å benytte kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system, jf. bokføringsforskriften § 5-3-2. En mulig løsning kan da være at også salg på vegne av de forskjellige kunstnerne registreres på dette apparatet, eventuelt at galleristen anskaffer et kassaapparat for å registrere slikt salg. Kassaapparatet må da uansett ha en funksjonalitet som gjør at salget kan registreres på den enkelte kunstneren, slik at det kan foretas individuelle dagsoppgjør, jf. bokføringsforskriften § 5-3-3, samtidig som at dokumentasjonen for hvert enkelt salg (kassarullen) må kunne "kjøres ut" på den enkelte kunstneren. I den forbindelse vises til at dokumentasjon av dagsoppgjør og salgstransaksjonene er oppbevaringspliktig regnskapsmateriale for den enkelte kunstneren i henhold til bokføringsloven § 13.

Ovennevnte stiller særskilte krav til kassasystemet, og Skattedirektoratet er usikker på i hvilken grad slik funksjonalitet finnes på markedet. I tillegg bemerkes det at en slik løsning trolig vil innebære at det må skje omprogrammeringer for hver gang det tilkommer nye kunstnere (skifte av utstilling mv). Det vises videre til at de generelle kravene til et salgsdokumentets innhold, jf. bokføringsforskriften §§ 5-1 flg., også gjelder ved kontantsalg. Kvitteringen fra et kassaapparat skal da inneholde blant annet selgernes navn og organisasjonsnummer, eventuelt, hvis avgiftspliktig salg, etterfulgt av bokstavene MVA, jf. forskriften § 5-1-1 nr. 2, jf. § 5-1-2 tredje ledd. Selv om dette muligens kan løses ved programmering av kassaapparatet, antar Skattedirektoratet det som en lite praktisk løsning. I mange tilfeller må derfor en eventuell kassakvittering suppleres med en manuelt utferdiget kvittering hvor kunstnerens navn mv. fremgår.

Det er på denne bakgrunn at Skattedirektoratet konkluderer med at det ikke bør kreves at salg av kunst / kunsthåndverk gjennom en gallerist eller annen mellommann (formidler) må registreres på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system.  I stedet kan slikt salg dokumenteres med daterte forhåndsnummererte salgsbilag, utferdiget i samsvar med bokføringsforskriften §§ 5-1 flg. Det kan benyttes en felles nummerserie på slike salgsbilag, forutsatt at mellommannen i sitt salgsdokument vedrørende provisjon, eller i vedlegg til dette, anfører grunnlaget for provisjonsavregningen, med henvisning til aktuelle salgsdokument. I tillegg skal det angis hvilket nummer den aktuelle provisjonsavregning utgjør for vedkommende mottaker (nr/år). Mellommannen må oppbevare kopi av salgsdokumentene som underlag for sin provisjonsavregning.  Uttalelsen inneholder for øvrig et eksempel på hvordan en slik provisjonsavregning kan se ut.

Lenker: Skattedirektoratets uttalelse   Bokføringsforskriften

***

Mer om bokføringsloven kan ellers leses på disse nettsider under menyvalget Fagstoff/Fagnyheter - alle/Bokføring.