Salgsdokumentets innhold - angivelse av merverdiavgift

Skattedirektoratet presiserer at salgsdokumentet skal angi merverdiavgiften i norske kroner, også der faktureringen ellers skjer i utenlandsk valuta.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det er med andre ord ikke anledning til erstatte angivelsen av merverdiavgift i norske kroner med kurs på fakturatidspunktet.

Bokføringsforskriften krever imidlertid ikke at avgiftsgrunnlaget eller vederlaget mv. må angis i norske kroner. Det blir likevel anbefalt at også avgiftsgrunnlaget spesifiseres i norske kroner i salgsdokumentet.  Dette har sammenheng med omsetningsoppgaven, der alle beløp som skal rapporteres, herunder avgiftsgrunnlaget og merverdiavgiften, skal innberettes i norske kroner til kursen på fakturatidspunktet.  Også ved bokføring i utenlandsk valuta skal beløp som inngår i omsetningsoppgaven fastsettes (låses) i norske kroner til kursen på fakturatidspunktet.  Siden det likevel må hensyntas i bokføringen, finner altså Skattedirektoratet det hensiktsmessig å anbefale tilretteleggelse for dette allerede ved angivelsen i salgsdokumentet. 

Bokføringsforskriften krever blant annet videre at salgsdokumentet skal inneholde selgers organisasjonsnummer, og – der selger er avgiftspliktig – med bokstavene MVA etter.  Om dette legger Skattedirektoratet til grunn at bokføringsforskriftens ordlyd gir et klart pålegg om nettopp å angi bokstavene MVA, og at disse bokstavene må fremkomme uavhengig av om den bokføringspliktige utferdiger salgsdokumentet på norsk, svensk, dansk eller engelsk, jf. tidligere uttalelse om krav til språk i salgsdokumentasjon. Skattedirektoratet har imidlertid ingen innvendinger mot at organisasjonsnummeret angis etterfulgt av bokstavene MVA (VAT).