Salgsdokumentets innhold – kjøpers adgang til å endre salgsdokumentet

Skattedirektoratet har uttalt at verken kjøper selv eller en tredjepart som formidler et salgsdokument til denne, kan endre det salgsdokumentet som er utstedt av selger. Dette gjelder også når salgsdokumentet formidles elektronisk.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I sin begrunnelse viser Skattedirektoratet til bokføringsloven § 10 som klart gir uttrykk for at innholdet i salgsdokumentet ikke kan endres etter at dokumentasjonen er utstedt. Dette gjelder uavhengig av om dokumentasjonen er utstedt elektronisk eller på papir. Det fremgår av NOU 2002:20 at dokumentasjon anses utstedt når de dokumenterte opplysningene er bokført av utsteder eller kan bokføres av transaksjonsmotparten ved at dokumentasjonen er oversendt til denne parten.

Det fremgår dessuten av bokføringsforskriften § 5-5 at dokumentasjonen av kjøp skal være den dokumentasjonen som selger har utstedt, jf. forskriften §§ 5-1 flg. I den forbindelse legger Skattedirektoratet til grunn at dersom selgeren har valgt å utstede et salgsdokument som er mer spesifisert enn minimumskravene i bokføringsforskriften §§ 5-1 flg., vil også disse ”meropplysningene” være en del av salgsdokumentet. Skattedirektoratet legger videre til grunn at dersom kjøperen, eller noen som opptrer på hans vegne, fjerner slike tilleggsopplysninger etter at dokumentet er oversendt kjøperen, vil dokumentet være endret etter utstedelse, i strid med bokføringsloven § 10. Dokumentet vil da ikke lenger være det samme som selgeren har utstedt, jf. bokføringsforskriften § 5-5, noe som gjør at det vil kunne stilles spørsmål ved dokumentets ekthet.

Konklusjonen er således at det ikke kan fjernes opplysninger fra det dokumentet som selgeren har utstedt, verken av kjøper eller en eventuell tredjepart som på vegne av selger formidler salgsdokumentet til ham.  Dette gjelder uavhengig av om opplysningene fremstår som tilleggsopplysninger i forhold til de krav som er fastsatt i bokføringsforskriften § 5-1 (§§ 5-1-1 til 5-1-8).