Tidspunktet for bokføring og innberetning av uttaksmerverdiavgift mv.

Skattedirektoratet har uttalt at dokumentasjon av uttak skal utstedes senest en måned etter at uttaket fant sted.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Uttalelsen tar også opp spørsmålet om fradragsrett og periodisering av merverdiavgift på forskuddsfakturerte tjenester, i tilfeller hvor den bokføringspliktiges avgiftsmessige status endres.

Tidspunkt for bokføring og innberetning av uttaksmerverdiavgift Bokføringsforskriften har ingen bestemmelser om når dokumentasjon for uttak skal utstedes. Skattedirektoratet legger til grunn at uttak, enten det gjelder innen bygg- og anleggsvirksomhet, eller uttak av andre varer og tjenester til bruk som nevnt i merverdiavgiftsloven § 14, som hovedregel skal registreres fortløpende, men at det av praktiske årsaker kan aksepteres en viss frist for å utarbeide dokumentasjon iht. bokføringsforskriftens regler.

Skattedirektoratet legger til grunn at dokumentasjon av uttak skal utstedes snarest mulig.  Skattedirektoratet har imidlertid ingen innvendinger til at reglene praktiseres slik at dokumentasjon iht. bokføringsforskriftens regler kan utstedes senest en måned etter at uttaket fant sted. For bokføringspliktige med årsmoms må utstedelse uansett skje innen kalenderåret.

Fradragsrett for og periodisering av merverdiavgift på forskuddsfakturerte tjenester  Forskuddsfakturering tillates av praktiske årsaker blant annet for periodiske eller løpende ytelser. Skattedirektoratet ser at hensikten med bestemmelsen ikke oppfylles dersom det likevel stilles et absolutt krav om levering for at fradrag kan vurderes og kreves. Etter direktoratets syn må det derfor kunne legges til grunn en konkret vurdering av antatt bruk på fakturatidspunktet. Dersom forutsetningene endres i avtaleperioden, må inngående avgift korrigeres. Det er leveringstidspunktet som avgjør fradragsretten, slik at det for eksempel ved uttreden av avgiftsområdet må tas stilling til verdien av mottatte tjenester før og etter uttreden. Direktoratet antar at en lineær fordeling av verdien i forhold til antall dager kan gi best utrykk for antatt bruk innenfor og utenfor avgiftsområde. En lineær fordeling kan eksempelvis være aktuell for leieavtaler, serviceavtaler og løpende abonnementer.