Uenighet om besparelse ved redusert oppbevaringstid

Finansdepartementet har kommet frem til at redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriale gir små besparelser. NARF stiller seg tvilende til holdbarheten i dette.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finansdepartementet har beregnet at en halvering av oppbevaringstiden for primærdokumentasjon, fra ti til fem år, kan innebære en samlet årlig besparelse for næringslivet på rundt 17,5 millioner kroner. Dette sett i forhold til totale beregnede oppbevaringskostnader på 631 mill kroner årlig. Finansdepartementet har gjort beregningen med grunnlag i en rapport fra konsulentselskapet Rambøll. I følge rapporten er mesteparten av oppbevaringskostnadene knyttet til forberedelse og klargjøring for oppbevaring, mens det i liten grad er kostnader knyttet til selve oppbevaringen etter at materialet er lagret der det skal. Ut fra dette estimeres det en kostnadsfordeling på at 75 prosent av oppbevaringskostnadene påløper første oppbevaringsår, 10 prosent i tredje oppbevaringsår, 10 prosent i siste oppbevaringsår og de gjenstående 5 prosent fordelt over de øvrige oppbevaringsår.

NARF, sammen med NHO og Revisorforeningen, har vurdert rapporten og stiller flere kritiske spørsmål som til sammen reiser stor tvil rundt departementets beregning. For det første mangler det grunnlagsmateriale for analysen, slik at beregningene ikke lar seg etterprøve/vurdere. For det andre mener vi at forutsetningene svikter, bl.a. den at det ikke er ansett å gi besparelse å få frigitt oppbevaringsareal internt. I tillegg er antall oppbevaringspliktige satt alt for lavt. Vi mener i stedet at besparelsen er nærmere 260 mill. årlig, ut fra en totalberegning av kostnadene og spart oppbevaringsplass.  

NARF, NHO og Revisorforeningen har samlet seg om et felles brev til Finansministeren om dette, som avslutter med en forventning om at Finansdepartementet tar hensyn til våre innspill i sin endelig vurdering av denne viktige problemstillingen for norsk næringsliv. Samtidig minner vi om at reduksjon av oppbevaringstiden både i Danmark og Sverige ble vurdert å gi betydelige besparelser. Det er ingen grunn til at det skal være annerledes i Norge.

Regjeringen har et uttalt og ambisiøst mål om forenklinger for næringslivet. Samtidig opplever vi at enkelte forenklinger sitter usedvanlig langt inne. Dette gjelder ikke minst for oppbevaringstiden, til tross for at nytteverdien av de fem siste oppbevaringsårene ikke er dokumentert som annet enn helt marginal. Dette faktum alene bør være tilstrekkelig til å halvere oppbevaringstiden, mener vi.

Vedlegg:

Brev 13. mars 2013 til Finansministeren

Rapport - kartlegging av kostnader knyttet til oppbevaringstiden for regnskapsmateriale