Utstedelse av kreditnota når bonus utbetales av andre enn selger

En grossist kan utstede kreditnota for bonus direkte til kunder av eksterne forhandlere.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I følge bokføringsforskriften § 5-2-1 første ledd skal salgsdokumentasjon utstedes av selger, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift. I GBS 5 Utstedelse av salgsdokumentasjon for rabatter, markedsstøtte mv. konkluderes det med at dersom tilbakebetalingen er ment som en ren rabatt på tidligere salg, skal salgsdokumentasjonen (kreditnotaen) i utgangspunktet utstedes av den som gir rabatten/bonusen, det vil si selger av varene/tjenestene rabatten er knyttet til.

Skattedirektoratet har i en uttalelse av 17.01.12 kommet til at dette ikke er til hinder for at den som indirekte har vært selger av de varene rabatten knytter seg til, kan utstede salgsdokumentet. Dette gjelder for eksempel en grossist som gir sine eksterne kunders sluttkunder en bonus.

Eksempel: Et selskap i et konsern (X-gruppen) selger drivstoff og fyringsolje til detaljister utenfor konsernet, som igjen selger til sluttkunder. Kundene kan få bonuskort som gir rett til bonus som utbetales av et annet selskap i konsernet, X-Finans. Utbetaling av bonusen fra X-Finans knytter seg indirekte til omsetning fra X-gruppen. X-Finans kan da utstede salgsdokumentasjon (bonusavregning) til kundene, med den virkning at avgiftsgrunnlaget for X-Finans blir redusert.

Grunnlaget for bonusavregningen må være tilstrekkelig dokumentert, jf. bokføringsloven § 10 første ledd. Kravene til innhold i og utstedelse av kreditnota må også etterleves, jf. bokføringsforskriften § 5-2-8 og GBS 1 Utstedelse av kreditnota.