Evaluering viser at fravalg av revisjon har gitt gode resultater

Tidligere i år la professor John Christian Langli ved Handelshøyskolen BI fram «Evaluering av unntak for revisjonsplikt i små aksjeselskaper», som belyser konsekvensene av frivillig revisjon som ble innført i 2011. Evalueringen viser at innføringen av frivillig revisjon har bidratt til en vesentlig reduksjon av næringslivets kostnader. Samtidig finner rapporten ingen tegn til svekket regnskapskvalitet generelt blant selskapene som valgte bort revisjon.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Evaluering viser at norske aksjeselskaper samlet sett hadde en besparelse når det gjaldt revisjonshonorarer på 1,6 milliarder kroner i 2012. Dette fordeler seg med 1,28 milliarder på selskaper som hadde valgt ikke å ha revisjon, og 320 millioner på de som hadde revisjon. At også selskaper med revisjon oppnådde en besparelse skyldes at realprisveksten på revisjonstjenester stoppet omtrent opp i årene 2010-2012.

– Det er naturlig å stille spørsmålet om den lavere realprisveksten kan tilskrives innføringen av fravalgsordningen, men vi kan ikke fastslå det med sikkerhet. Det kan også skyldes andre forhold, som for eksempel at revisjonsbransjen allerede var inne i en endring, sier Langli.

Sparte ca. 20 000 kroner hver

Ser man på nettobesparelsen per selskap som hadde fravalgt revisjon er denne beregnet til å være rundt 20 000 kroner. Da er bortfallet av revisjonshonorar korrigert for andre effekter som for eksempel økte honorarer til regnskapsfører, reduserte lønnskostnader fordi ansatte bruker mindre tid på kommunikasjon med revisor, tilrettelegging for revisjonen og liknede.

Ingen negative finansieringseffekter

Før fritaket ble innført ble det fra enkelte hevdet at fravalg av revisjon kunne gjøre det vanskeligere for de aktuelle selskapene å få lån. Det er det ingen holdepunkter for i rapporten.

– Når vi sammenlikner utviklingen i rentenivået, betalingsanmerkninger og tilgangen til lån og kreditter over tid for selskaper som valgte bort revisor i 2011 med sammenliknbare selskaper som har beholdt revisor, finner vi ingen tegn til at fravalg av revisor fører til høyere rente på lån eller dårligere tilgang til kreditt.

Ingen svekket regnskapskvalitet generelt

Blant fravalgselskapene generelt fant forskerne ingen tegn til svekket regnskapskvalitet. Man fant imidlertid indikasjoner på redusert regnskapskvalitet blant selskapene med størst potensial for å bruke skjønnsmessige vurderinger, f.eks. vurderinger knyttet til nivåene på varelager og kundefordringer.

Lavere kvalitet på ligningsoppgavene, men ikke når selskapet brukte regnskapsfører

Ifølge evalueringen har kvaliteten på ligningsoppgaven for selskaper som har fravalgt revisor, og som samtidig ikke bruker autorisert regnskapsfører, gått ned.

Hvis fravalgselskapene får hjelp av autorisert regnskapsfører med ligningsoppgavene har imidlertid oppgavene omtrent samme oppgavekvalitet som når selskapene hadde revisor.

Ingen tegn til økning i skatteunndragelser

Rapporten vurderer også om selskapene som hadde valgt bort revisor etter fravalget i større grad for eksempel holdt omsetningen utenfor regnskapene og/eller førte private utgifter på selskapet. Dette ble vurdert ved å sammenlikne utviklingen i resultatmål/resultatposter med utviklingen i tilsvarende poster hos selskapene som hadde beholdt revisor.

– Vi fant ingen tegn ved utviklingen som tydet på økte skatteunndragelser hos fravalgselskapene, med unntak av noen få bransjer som står for 2,6 prosent av alle selskapene som kvalifiserer for fravalg, sier Langli.

Størst påplussinger i selskaper med revisor

Teamet har også sett nærmere på drøyt 2100 avdekkingskontroller foretatt av Skatteetaten. Avdekkingskontrollene førte til at de kontrollerte selskapene måtte betale inn 19,9 millioner kroner i inntektsskatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift (inklusiv tilleggsskatt/-avgift og renter). Fravalgselskapene utgjorde 42,7 prosent av de kontrollerte selskapene. Likevel var ikke påplussingene i inntekt og avgift hos disse selskapene på mer enn 3,2 millioner kroner.

– De store beløpene ble avdekket hos selskapene som valgte å beholde revisor. Disse fikk til sammen en påplussing på vel 16,7 millioner kroner, eller tilsvarende 84 prosent, sier Langli.

Evalueringen viser for øvrig at både revisjons- og regnskapsbransjen har taklet endringene bra. Lønnsomheten i de to bransjene er i det store og hele uendret.